1) - آرامش روانی: روح بشر فوق العاده تحریک پذیر ...

  2) - استحکام پیوند خانوادگی: در جامعه ای که زنان آن پوشش اسلامی ندارند معاشرت مردان با آنان ...

  3) - استواری اجتماع: کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع، نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف ...

  4) - ارزش و احترام زن: معمولا مرد از نظر جسمانی ...

  وب سایت دختران آسمان (عفاف و حجاب) - آموزشکده نقشه برداری

  . : Graphic & Design By D.Norouzi : . 

  . : S T R : .