چهارشنبه 27 تیر 1397

  

برنامه پیشنهادی ترمیک دوره کاردانی فنی نقشه برداری

 

ترم اول

 

ترم دوم

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

202

اخلاق وتربیت اسلامی

2

-

201

اندیشه اسلامی 1

2

-

203

فارسی

3

-

207

ریاضیات کاربردی

2

206

208

فیزیک نور

2

-

209

تئوری خطاها

2

206 & 216

206

ریاضیات عمومی

4

-

215

کامپیوتر و برنامه نویسی

2

206

216

نقشه برداری1 (نظری)

2

-

218

نقشه برداری2 (نظری)

3

216 & 227

217

نقشه برداری1 (عملی)

1

هم نیاز با 216

219

نقشه برداری2 (عملی)

1

هم نیاز با 218

227

کارتوگرافی(نظری)

2

-

223

فتوگرامتری1 مقدماتی (نظری)

2

206

228

کارتوگرافی(عملی)

2

هم نیاز با 227

224

فتوگرامتری1 مقدماتی (عملی)

2

هم نیاز با 223

 

 

 

 

204

زبان خارجی

3

-

جمع واحدها

19

 

جمع واحدها

18

 

ترم سوم

ترم چهارم

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

210

شناخت مصالح ساختمانی

2

-

205

تربیت بدنی

1

-

222

نقشه برداری زیرزمینی

1

218

211

راهسازی

2

210 & 220

225

فتوگرامتری2 (نظری)

3

223

232

نجوم ژئودزی

2

229

226

فتوگرامتری2(عملی)

1

هم نیاز با 225

212

زبان فنی

2

204 & 220 & 225

229

ژئودزی1(نظری)

2

218

233

آشنائی باتکنیکهای پیشرفته                   نقشه برداری

2

229

230

ژئودزی1 (عملی)

1

هم نیاز با 229

213

تعمیرونگهداری وسائل نقشه برداری وژئودزی

2

208 & 229

214

کمکهای اولیه

2

-

231

ژئودزی2 ومحاسبات

3

229 & 207

220

نقشه برداری مسیر(نظری)

2

218

 

 

 

 

221

نقشه برداری مسیر(عملی)

1

هم نیاز با 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحدها

15

 

جمع واحدها

14

 

تابستان

 

 

 

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

 

234

اردوی عملیات زمینی

5

220&225&229&232

 

 

 

235

اردوی عملیات زیرزمینی

1

216&218&222

جمع کل واحدها

72