چهارشنبه 27 تیر 1397

مديريت محتوا
 

برنامه پیشنهادی ترمیک دوره کاردانی فنی کارتوگرافی

 

ترم اول

 

ترم دوم

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

102

اخلاق وتربیت اسلامی

2

-

103

فارسی

3

-

106

ریاضیات عمومی

3

-

107

ریاضیات کاربردی

2

106

109

نقشه برداری1 (تئوری)

2

-

111

نقشه برداری2 (تئوری)

2

106 & 109

110

نقشه برداری1 (عملی)

2

هم نیاز با 109

112

نقشه برداری2 (عملی)

2

هم نیاز با 111

118

جغرافیاوفیزیوگرافی

2

-

117

تفسیرعکس(نظری وعملی)

2

-

108

فیزیک موج وارتعاش

2

-

123

کارتوگرافی2 (نظری)

1

121

121

کارتوگرافی1 (نظری)

1

-

124

کارتوگرافی2 (عملی)

3

هم نیاز با 123

122

کارتوگرافی1 (عملی)

3

هم نیاز با 121

129

نقشه های توپوگرافی(نظری)

1

-

104

زبان خارجی

3

-

130

نقشه های توپوگرافی(عملی)

2

هم نیاز با 129

جمع واحدها

20

 

جمع واحدها

18

 

ترم سوم

ترم چهارم

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

120

کاربرد کامپیوتر

2

-

101

اندیشه اسلامی 1

2

-

113

فتوگرامتری1 (تئوری)

2

-

105

تربیت بدنی

1

-

114

فتوگرامتری1 (عملی)

2

هم نیاز با 113

115

فتوگرامتری2 (تئوری)

1

113

119

رسم فنی(نظری وعملی)

2

-

116

فتوگرامتری2 (عملی)

1

هم نیاز با 115

125

عکاسی وچاپ1(نظری)

1

121

127

عکاسی وچاپ2(نظری)

1

125

126

عکاسی وچاپ1(عملی)

2

هم نیاز با 125

128

عکاسی وچاپ2(عملی)

2

هم نیاز با 127

131

نقشه های غیر توپوگرافی(نظری)

1

123 & 117

133

تالیف نقشه(نظری)

1

131

132

نقشه های غیر توپوگرافی(عملی)

3

هم نیاز با 131

134

تالیف نقشه(عملی)

2

هم نیاز با 133

135

شبکه ومختصات(نظری)

1

107

137

زبان فنی

2

104

136

شبکه ومختصات(عملی)

2

هم نیاز با 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحدها

18

 

جمع واحدها

13

 

تابستان

 

 

 

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

 

 

138

کارآموزی وپروژه

3

گذراندن حداقل 25 واحد تخصصی

جمع کل واحدها

72