شنبه 7 اسفند 1395

جدول دوره های عادی
 

ردیف

عنوان دوره

پیش نیاز

ضروری

تاریخ شروع دوره

تاریخ خاتمه

دوره

مدت دوره

(ساعت)

روزهای برگزاری

شهریه (ریال)

شهریه با 15% تخفیف (ریال)

1

دوره عادی نرم افزار ArcGIS (مقدماتی/ پیشرفته )

-

02/05/95

27/05/95

80

شنبه تا چهارشنبه هر هفته 

ساعت 16الی20

8.000.000

6.8000.000

04/10/95

29/10/95

2

نرم‌افزار SDRmap

-

18/10/95

29/10/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

3.800.000

3.230.000

3

کاربرد زبان برنامه نویسی Matlab در نقشه برداری

-

19/04/95

30/04/95

40

شنبه تا چهارشنبه ساعت16الی 20

3.800.000

3.230.000

16/11/95

27/11/95

4

نرم‌افزار Microstation

-

16/11/95

27/11/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

3.800.000

3.230.000

5

فتوگرامتری رقومی با استفاده از نرم‌افزار (Paradeyes) (مقدماتی)

-

16/05/95

27/05/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.000.000

4.250.000

6

فتوگرامتری رقومی با استفاده از نرم‌افزار (Paradeyes) (پیشرفته)

دوره 5

30/05/95

10/06/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.100.000

4.335.000

7

راه‌اندازی سایت SDI در پایگاههای بسیار حجیم داده‌های مکانی

دوره 1

22/03/95

02/04/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.500.000

3.825.000

8

تفسیر عکسهای هوایی و شناسایی اراضی

-

11/02/95

20/02/95

32

ساعت16الی 20

4.500.000

3.825.000

02/11/95

11/11/95

9

نرم افزار ArcGIS Enging

دوره 1

02/05/95

13/05/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.500.000

3.825.000

01/08/95

12/08/95

10

دور سنجی به کمک نرم افزارهایENVI  وژئوماتیکا

-

01/08/95

12/08/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

3.800.000

3.230.000

11

ناوبری و عکسبرداری هوایی با دوربین های دیجیتال

-

03/07/95

14/07/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.000.000

4.250.000

12

ارزیابی دوربین های دیجیتال وآنالوگ

-

24/07/95

05/08/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.000.000

4.250.000

13

نرم‌افزار Geo Lab

-

03/07/95

14/07/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

3.800.000

3.230.000

14

ER Mapper

-

04/02/95

15/02/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

3.800.000

3.230.000

15

نرم افزار PCI Geomatica

(پردازش تصاویر ماهوارهای)

-

24/07/95

05/08/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.000.000

3.400.000

16

مطالعات آماری،اکتشافی داده‌های علوم زمین

دوره 1

18/10/95

29/10/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

3.800.000

3.230.000

17

هیدروگرافی

-

30/05/95

10/06/95

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.500.000

4.675.000

16/11/95

27/11/95