پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397

جدول دوره های عادی

 

ردیف

عنوان دوره

پیش نیاز

ضروری

تاریخ شروع دوره

تاریخ خاتمه

دوره

مدت دوره

(ساعت)

روزهای برگزاری

شهریه (ریال)

شهریه با 15% تخفیف (ریال)

1

دوره عادی نرم افزار ArcGIS (مقدماتی/ پیشرفته )

-

21/05/96

15/06/96

80

شنبه تا چهارشنبه هر هفته 

ساعت 16الی20

8.200.000

6.970.000

23/10/96

18/11/96

2

نرم‌افزار SDRmap

-

11/09/96

25/09/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.000.000

3.400.000

3

کاربرد زبان برنامه نویسی Matlab در نقشه برداری

-

07/05/96

18/05/96

40

شنبه تا چهارشنبه ساعت16الی 20

4.000.000

3.400.000

14/11/96

28/11/96

4

نرم‌افزار Microstation

-

30/10/96

11/11/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.000.000

3.400.000

5

فتوگرامتری رقومی با استفاده از نرم‌افزار (Paradeyes) (مقدماتی)

-

28/05/96

08/06/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.500.000

4.675.000

6

فتوگرامتری رقومی با استفاده از نرم‌افزار (Paradeyes) (پیشرفته)

دوره 5

11/06/96

25/06/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.600.000

4.760.000

7

راه‌اندازی سایت SDI در پایگاههای بسیار حجیم داده‌های مکانی

دوره 1

20/03/96

31/03/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.000.000

4.250.000

8

تفسیر عکسهای هوایی و شناسایی اراضی

-

02/02/96

12/02/96

32

ساعت16الی 20

4.700.000

3.995.000

30/10/96

09/11/96

9

نرم افزار ArcGIS Enging

دوره 1

14/05/96

25/05/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.000.000

4.250.000

29/07/96

10/08/96

10

دور سنجی به کمک نرم افزارهایENVI  وژئوماتیکا

-

29/07/96

10/08/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.000.000

3.400.000

11

ناوبری و عکسبرداری هوایی با دوربین های دیجیتال

-

01/07/96

15/07/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.500.000

4.675.000

12

ارزیابی دوربین های دیجیتال وآنالوگ

-

11/06/96

25/06/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.500.000

4.675.000

13

نرم‌افزار Geo Lab

-

28/05/96

08/06/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.000.000

3.400.000

14

ER Mapper

-

02/02/96

16/02/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.000.000

3.400.000

15

نرم افزار PCI Geomatica

(پردازش تصاویر ماهوارهای)

-

13/08/96

24/08/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.200.000

3.570.000

16

مطالعات آماری،اکتشافی داده‌های علوم زمین

دوره 1

13/08/96

24/08/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.000.000

3.400.000

17

هیدروگرافی

-

10/04/96

21/04/96

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

6.500.000

5.525.000

07/11/96

18/11/96