چهارشنبه 27 تیر 1397

جدول دوره های عادی

 

ردیف

عنوان دوره

پیش نیاز

ضروری

تاریخ شروع دوره

تاریخ خاتمه

دوره

مدت دوره

(ساعت)

روزهای برگزاری

شهریه (ریال)

شهریه با 15% تخفیف (ریال)

1

دوره عادی نرم افزار ArcGIS (مقدماتی/ پیشرفته )

-

20/05/97

17/06/97

80

شنبه تا چهارشنبه هر هفته 

ساعت 16الی20

8.400.000

7.140.000

22/10/97

17/11/97

2

نرم‌افزار SDRmap

-

10/09/97

21/09/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.000.000

3.400.000

3

کاربرد زبان برنامه نویسی Matlab در نقشه برداری

-

20/05/97

03/06/97

40

شنبه تا چهارشنبه ساعت16الی 20

4.000.000

3.400.000

06/11/97

17/11/97

4

نرم‌افزار Microstation

-

29/10/97

10/11/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.000.000

3.400.000

5

فتوگرامتری رقومی با استفاده از نرم‌افزار (Paradeyes) (مقدماتی)

-

13/05/97

24/05/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.500.000

4.675.000

6

فتوگرامتری رقومی با استفاده از نرم‌افزار (Paradeyes) (پیشرفته)

دوره 5

10/06/97

21/06/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.600.000

4.760.000

7

راه‌اندازی سایت SDI در پایگاههای بسیار حجیم داده‌های مکانی

دوره 1

27/03/97

09/04/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.000.000

4.250.000

8

تفسیر عکسهای هوایی و شناسایی اراضی

-

15/02/97

24/02/97

32

ساعت16الی 20

5.000.000

3.570.000

24/09/97

03/10/97

9

نرم افزار ArcGIS Enging

دوره 1

13/05/97

24/05/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.000.000

4.250.000

19/08/97

30/08/97

10

دور سنجی به کمک نرم افزارهایENVI  وژئوماتیکا

-

19/08/97

30/08/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.200.000

3.570.000

11

ناوبری و عکسبرداری هوایی با دوربین های دیجیتال

-

07/07/97

18/07/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.500.000

4.675.000

12

ارزیابی دوربین های دیجیتال وآنالوگ

-

10/06/97

21/06/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

5.500.000

4.675.000

13

نرم‌افزار Geo Lab

-

07/07/97

18/07/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.200.000

3.570.000

14

ER Mapper

-

15/02/97

26/02/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.000.000

3.400.000

15

نرم افزار PCI Geomatica

(پردازش تصاویر ماهوارهای)

-

19/08/97

30/08/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.200.000

3.570.000

16

مطالعات آماری،اکتشافی داده‌های علوم زمین

دوره 1

10/09/97

21/09/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

4.200.000

3.570.000

17

هیدروگرافی

-

02/04/97

13/04/97

40

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 16 الی 20

6.500.000

5.525.000

06/11/97

17/11/97