مديريت محتوا

 

 

نمای ساختمان آموزشکده

نمای ساختمان آموزشکده

نمای ساختمان آموزشکده

نمای ساختمان آموزشکده

 
 

آتلیه فتوگرامتری

(دستگاه های آنالوگ)

آتلیه فتوگرامتری

(سیستم نیمه تحلیلی A10)

آتلیه فتوگرامتری

(دستگاه آنالوگA8)

آتلیه فتوگرامتری

(B8دستگاه آنالوگ)

 
 
 

آتلیه فتوگرامتری

 سیستم تحلیلی SD2000

آتلیه فتوگرامتری

(سیستم نیمه تحلیلی A10)

آتلیه فتوگرامتری

(دستگاه آنالوگA8)

آتلیه فتوگرامتری

(دستگاه ترمیم)

آتلیه فتوگرامتری

سیستم های فتوگرامتری رقومی

آتلیه فتوگرامتری

سیستم های فتوگرامتری رقومی

آتلیه فتوگرامتری

سیستم های فتوگرامتری رقومی

آتلیه فتوگرامتری

سیستم تحلیلی SD2000

 

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

تجهیزات نقشه برداری زمینی

تجهیزات نقشه برداری زمینی

تجهیزات نقشه برداری زمینی

کتابخانه

کلاسهای نرم افزاری

کلاسهای نرم افزاری

کلاسهای نرم افزاری

کلاسهای نرم افزاری 

تجهیزات نقشه برداری  (GPS)     

تجهیزات نقشه برداری
توتال استیشن
تجهیزات نقشه برداری
توتال استیشن
 

 تجهیزات نقشه برداری تئودولیت رقومی

زمین فوتبال(چمن مصنوعی)

زمین فوتبال(چمن مصنوعی)

زمین فوتبال(چمن مصنوعی)

زمین فوتبال(چمن مصنوعی)

بوفه آموزشکده

نقشه برجسته  ایران در محوطه

کشتی آبنگارسازمان نقشه برداری

هواپیمای تصویر برداری سازمان نقشه برداری

کلاسهای کارگاهی

سالن شهید چمران

سایت رایانه و اینترنت

سایت رایانه و اینترنت

سایت رایانه و اینترنت

کتابخانه

آتلیه فتوگرامتری
استرسکوپ
آتلیه فتوگرامتری
استرسکوپ
تاریخ آخرین به روزرسانی: 1391/04/12