پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397

 

حوزه ریاست آموزشکده

 رئیس آموزشکده

 شماره مستقیم: 66071130

تلفن سازمان66071001

داخلی: 2285

آقای دکتر علیرضا قراگوزلو 

رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

 شماره مستقیم:

66071130-32

داخلی
2289

خانم پروین رفاهی

کارشناس دفتر

 شماره مستقیم: 66071130

: داخلی

2285

خانم مریم عطاالهی

 
رئیس گروه امور پژوهشی و فناوری اطلاعات
 شماره مستقیم:
66071001-9
داخلی: 

2291


 

حوزه معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

معاون

 شماره مستقیم: 66071146

: تلفن سازمان
66071001
داخلی:

2537

آقای دکتر غلامرضا فلاحی

 

مدیر دانشجویی و فرهنگی

 شماره مستقیم:66071145

داخلی

2410

آقای مهندس قاسم دانشور

مدیر امور آموزشی

 شماره مستقیم:66071133
داخلی: 2270

آقای مهندس حسن نظری

 

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

 شماره مستقیم: 66071133

: تلفنسازمان

660710019-
داخلی

 2277

 

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی

 شماره مستقیم: 66071133

: تلفن سازمان

66071001-9

داخلی: 2277

خانم خدیجه مشکوری

 

رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی

 شماره مستقیم: 66071145

تلفن سازمان

660710019-

داخلی
2750

 

کارشناس

 شماره مستقیم: 66071145

: تلفن سازمان

66071001-9

 داخلی2750

 

مشاور دانشجویی

 

حجت الاسلام نصیری

 

حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی

 

مدیر امور اداری و پشتیبانی

 شماره مستقیم:66071132

: تلفنسازمان

660710019-

داخلی:2288

آقای حبیب اله رحمانی

 

 

 

کارشناس مسئول امور اداری 

 شماره مستقیم:66071132

تلفنسازمان

660710019-

داخلی: 2484

خانم هما علوی نظر

  

کارشناسان

 شماره مستقیم: 66071132

داخلی 

2274

آقای بهزاد بیات

آقای حمیدرضا نصیری

 داخلی

2746

مدیر امور مالی و بودجه

شماره مستقیم : 66071133

داخلی
2288

آقای حبیب اله رحمانی

 

گروه آموزشی مهندسی عمران نقشه برداری


 

مدیر گروه

تلفنسازمان

9-66071001

داخلی 2778

 

آقای دکتر اصغر میلان

 

گروه آموزشی عمران- کارتوگرافی


 

مدیر گروه

:تلفن مستقیم
66071130

 : تلفن سازمان

660710019-

 
داخلی
2778

آقای دکتر اصغر میلان

تاریخ آخرین به روزرسانی: 1396/07/16