چهارشنبه 27 تیر 1397

 

حوزه ریاست آموزشکده

 رئیس آموزشکده

 شماره مستقیم: 66071130

تلفن سازمان66071001

داخلی: 2285

آقای دکتر غلامرضا فلاحی 

رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

 شماره مستقیم:

66071130-32

داخلی
2289

خانم پروین رفاهی

کارشناس دفتر

 شماره مستقیم: 66071130

: داخلی

2285

خانم مریم عطاالهی

 
رئیس گروه امور پژوهشی و فناوری اطلاعات
 شماره مستقیم:
66071001-9
داخلی: 

2291

آقای دکتر علیرضا قراگوزلو

حوزه معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

معاون

 شماره مستقیم: 66071146

: تلفن سازمان
66071001
داخلی:

2778

آقای دکتر اصغر میلان

 

مدیر دانشجویی و فرهنگی

 شماره مستقیم:66071145

داخلی

2410

آقای مهندس قاسم دانشور

مدیر امور آموزشی

 شماره مستقیم:66071133
داخلی: 2270

آقای مهندس حسن نظری

 

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی

 شماره مستقیم: 66071133

: تلفنسازمان

660710019-
داخلی

 2277

خانم خدیجه مشکوری

 

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی

 شماره مستقیم: 66071133

: تلفن سازمان

66071001-9

داخلی: 2718

خانم زهرا اصغری

 

رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی

 شماره مستقیم: 66071145

تلفن سازمان

660710019-

داخلی
2750

 

کارشناس گروه آموزش های آزاد و مجازی

 شماره مستقیم: 66071145

: تلفن سازمان

66071001-9

 داخلی2750

خانم منصوره احمدی

 

مشاور دانشجویی

 

حجت الاسلام نصیری

 

حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی

 

مدیر امور مالی و بودجه

 شماره مستقیم:66071132

: تلفنسازمان

660710019-

داخلی:2288

آقای مهندس آرش صفائی اصلی

 

 

 

کارشناس مسئول امور اداری 

 شماره مستقیم:66071132

تلفنسازمان

660710019-

داخلی: 2484

 

  

کارشناسان امور مالی و بودجه

 شماره مستقیم: 66071132

داخلی 

2274

آقای بهزاد بیات

آقای حمیدرضا نصیری

 داخلی

2746

مدیر امور اداری و پشتیبانی

شماره مستقیم : 66071133

داخلی
2288

آقای مهندس آرش صفائی اصلی

 

گروه آموزشی مهندسی عمران نقشه برداری


 

مدیر گروه

تلفنسازمان

9-66071001

داخلی 2410 

آقای دکتر سعید صادقیان

 
 
 

گروه آموزشی عمران- کارتوگرافی


 

مدیر گروه

: تلفن سازمان

660710019-

داخلی
2410

آقای دکتر سعید صادقیان

تاریخ آخرین به روزرسانی: 1397/03/09