چهارشنبه 27 تیر 1397

نقشه برداری و ژئودزی
مولف

موضوع جزوه

 کد جزوه

دکتر علیرضا قراگوزلو

مهندسی اطلاعات مکانی  ژئوماتیک

1-100
دکتر یحیی جمور تئوری خطاها 2-100
دکتر یحیی جمور مدیریت در مهندسی نقشه برداری 3-100
دکتر سعید صادقیان فتوگرامتری 4-100