چهارشنبه 27 تیر 1397

 

"باسمه تعالی"

 

 

شرح فعالیت های علمی و پژوهشی و سوابق تحقیقاتی و اجرائی

علیرضا قراگوزلو

 

-تحصیلات

لیسانس مهندسی عمران - نقشه‌برداری از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  1368

 

فوق لیسانس محیط‌زیست  از دانشگاة تهران با کسب رتبة اول (رتبه اول آزمون و رتبه اول فارغ التحصیلی) 1377

 عنوان پایان نامه: استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS در ارزیابی و برنامه ریزی توسعه (مطالعه موردی تهران)

 

دکتری  تخصصی مدیریت محیط زیست از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران 1382

عنوان رساله دکتری: ارائه مدل توسعه با بهره گیری از مدلسازی زیست محیطی و GIS/RS

 

-عناوین کسب شده

 

- دانشیار پایه 15 آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور(توسط هیات ممیزه دانشگاه تهران و هیات امنای وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری)

-- عضو قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی دانشکده فنی دانشگاه تهران از سال 1388

- رئیس مرکز تحقیقات نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور از دیماه 1392

-رئیس آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور از دیماه 1392 تا دیماه 1394

- پژوهشگر برگزیده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های 1385و 1384

-پژوهشگر برتر سازمان نقشه برداری کشور در سال های 1382 و 1383و 1384و1388 و 1385 و 1386و 1389

 - برگزیده " نمونه ملی"  در سال 1385  در کشور 

- "مدیر نمونه ملی" در سال 1386 

- برگزیده جشنواره پژوهشگران برتر کشور در سال های 1384 و 1389 و دریافت لوح تقدیر از وزرای علوم و تحقیقات و فن آوری

--عضو کمیسیون تخصصی سنجش از دور و GIS وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

-عضو کمیسیون آموزش و پژوهش نظام مهندسی ساختمان

- عضو اطاق فکر (کمیته علمی راهبری) سازمان حفاظت محیط زیست از 1395

-- شخصیت علمی مدعو شورای عالی اطلاع رسانی، کارگروه داده های مکانی 1386و87

- مدیر گروه GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران  1387 تا خرداد 1392

-مدیر گروه تخصصی زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران از بهار 1393  

--رئیس کمیسون دائمی و دبیر هیات امنای آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور از 1392 تا دیماه 1394

-معاون دانشجوئی و آموزشی و فرهنگی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور از 1388تا  دیماه 1392 

-مولف  اولین سری کتاب های درسی تخصصی نقشه برداری در نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور

- تالیف چندین عنوان کتاب علمی دانشگاهی

- مدرس دروس نقشه برداری و GIS برای اولین بار در کشور در شبکه آموزش سیما در سال های 1384 و 1385 و 1386و 1387 در قالب مجموعه برنامه های کارگاه آموزشی تلویزیونی

- مولف بیش از 150 عنوان مقاله بین المللی وعلمی و پژوهشی در نشریات علمی و مجامع معتبر ملی و بین المللی

- مدرس اولین دوره مجازی GIS در کشور از طریق سایت آموزشکده سازمان نقشه یرداری کشور 1389

-رئیس گروه پژوهشی و فناوری اطلاعات آموزشکده نقشه برداری 1395

-داور طرح های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1396

تالیفات کتاب

 

1- عملیات مساحی، ناشر وزارت آموزش و پرورش- قراگوزلو: علیرضا - کتاب درسی‌کشور،انتشار بطور سالانه 1380 و1381و1382و1383 (اولین سری کتاب های درسی نقشه برداری در کشور)

 2-کارگاة محاسبه و ترسیم یک ناشر وزات آموزش و پرورش قراگوزلو، علیرضا -  کتاب درسی کشور انتشار بطور سالانه در سطح ملی 1380 و 1381 و1382 و1383و1384و1385   

3-کارگاة محاسبه و ترسیم دو ناشر وزارت آموزش و پرورش قراگوزلو ، علیرضا - کتاب درسی کشور انتشار بطور سالانه در سطح ملی با تجدید نظر از سال 1380 تا  1383 و 1384 و 1385  

4- GIS و ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط‌زیست- ناشر مرکز تحقیقات سازمان نقشه‌برداری کشور-  قراگوزلو، علیرضا -  چاپ اول سال 1383

5-  GIS و ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست (چاپ دوم)  ناشر مرکز تحقیقات سازمان نقشه برداری کشور قراگوزلو،  علیرضا - چاپ دوم 1384

 6- عملیات مساحی با تجدید نظر -  قراگوزلو، علیرضا  و سلیم آبادی ، محمد ناشر وزارت آموزش و پرورش 1384 و 1385 تا 1388

 7-کارگاه محاسبه و ترسیم (1) با تجدید نظر قراگوزلو،علیرضا جزیرئیان ،ایرج سلیم آبادی ، محمد وزارت آموزش و پرورش   1384  و1385

8-کارگاه محاسبه و ترسیم (2) با تجدید نظر قراگوزلو ، علیرضا سلیم آبادی ،محمد وزارت آموزش و پرورش 1384 و 1385 تا 1388

 9-"مهندسی اطلاعات مکانی و آمایش سرزمین"، علیرضا قراگوزلو، ناشر مرکز تحقیقات سازمان نقشه برداری کشور، در مرحله چاپ

10- یک فصل از کتاب مدیریت سوانح طبیعی دانشکده فنی دانشگاه تهران، انتشارات قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی صفحات 158 تا 168 شهریور 1386 

11Urban Data Management, Environmental and Urban Planning Using GIS, 2008, Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-44059-2, PP. 443- 450 

 12-مدیریت بحران (سیل) و سامانه های اطلاعات مکانی GIS، علیرضا قراگوزلو، 1389، سازمان نقشه برداری کشور، آموزشکده فنی نقشه برداری، چاپ اول بهار 1389  

13- اصول و کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی، علیرضا قراگوزلو، 1391چاپ اول، انتشارات تضمین دانش      

 

مقالات

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی ISI))  

 

1- Predecting urban land use changesusing a CA-Markov Model, Arabian Journal for Science and Engineering, Jul 2014

 

      2-Land use change detection and impact assessment in Anzali international coastal wetland using multi-temporal satellite images, Environmental Monitoring and Assessment, Springer, September 2015

 

    3-Spatial Analysis for Flood Control by Using Environmental Modeling, International Journal of Geographic Information System (JGIS), 2011, USA

 

 

 -4 Environmental and Geo-referenced Information Modeling for Sustainable Development in Iran, International Journal of Geographic Information System (JGIS), , USA Jan 2012

        

5- Urban Planning for Tehran by Using Environmental Modeling and GIS and RS Environmental Quality Management, USA,2005

 

6-Spatial Analysis Approach in Revealing the Global Sinks of Atmosphere Carbon Dioxide through “Leave One Out” Method, Journal of Geographic Information System,USA,  2014

 

7-Improving quality of life on city through network of greenway (case study: Kan River valley), International Journal of Current Life Sciences, Vol 4, Issue 8, pp. August 2014

 

8-Flood Risk Assessment Using GIS (Case study: Golestan province of Iran, South East of the Caspian Sea), Polish Journal of Environmental Studies, 2012

 

9- 3D Analysis and Investigation of Traffic Noise Impact from Hemmat Highway Located in Tehran on Buildings and Surrounding Areas, Journal of Geographic Information System ,USA, 2012

 

10- Environmental Impact Assessment of the Largest Man-Made Lake of Iran, ISI, Pakistan Journal of Biological Sciences, 2005

 

11- Using Geographic Information to Identify Environmental Resources, A Tool for Land Use Planning, Environmental Quality Management, USA, 2006

 

 12- Evaluation of Traffic Noise Pollution in a Central Area of Tehran Through Noise Mapping in GIS, Advances in Environmental Biology, 6(8): 2365-2371, 2012 ISSN 1995-0756

 

 

13-Exploration into spatial-temporal variations trend focusing forest classifications and adoption of classified error matrix (case study: central zagros), ,Life Science Journal, 2012

 

14- Assessment of Land use Compatibility and Noise Pollution at Imam International Airport, Journal of Air Transport Management, August 2013, ELSEVIER,

 

 15-Flood Risk Assessment Using GIS (Case Study: Golestan Province, Iran), Polish Journal of Environmental Studies, vol 21, NO. 6 (2012), 1817-1824, 2012

 

16-Management of Forest Fire: a case study in Manesht and Ghalarang protected areas, of Ilam province in Iran, International Journal of Bio-resource and stress Management, 2012

 

 

17- The necessity of Using Cloud Computing in Monitoring Metropolitan Performance (Case Study: Tehran Metropolitan Urban Observatory), Journal of Geographic Information System, (JGIS), USA, 2013

 

18- Application of geographical information system in disposal site selection for hazardous wastes, Journal of Environmental Health Science & Engineering 2014,

 

 

19-Zoning of CO Emissions in Tehran in the Medium Term by Using Third Quartile as the Exposure Candidate, Journal of Geographic Information System, 2014, USA

 

20- Developing a Minimum Data Set for an Information Management System to Study Traffic Accidents in Iran, Iran Red Crescent Med J. 2016 In Press (In Press): e23677. doi: 10.5812/ircmj.23677,2014

 

21- Air Quality Management in Tehran Using a Multi-Dimentional Decision Support System, Pol, Journal Environment Study Vol, 25, No 6, 2016, 1-11

 

22- A quantitative analysis on socioeconomic impacts of sea level rise on Anzali international coastal wetland, Polish Journal of Environmental Studies, 2017

 

23- Design new model to evaluate the ecological potential land for urban development and service (city of Zanjan, ISSN Online: 2162-1993, ISSN Print: 2162-1985, Journal of Ecology, 2017

 

مقالات علمی و پژوهشی و  ISC

 

1-ارائه مدل توسعه  با بهره‌گیری از مدل های زیست محیطی و سامانه هایGIS,RS مجلة علمی و پژوهشی علوم زمین

 بهار 84 سال دوازدهم شماره 55

 

2--  ارزیابی تغییرات کالبدی و تحلیل توسعه شهری با استفاده از داده های ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا و سامانه های GIS/RS دوره یازدهم بهار 1388 شماره مسلسل 40 علمی پژوهشی،  فصل نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

 

3- مدل سازی مکانی توسعه کالبدی شهر براساس توان زیست محیطی، نمونه موردی گرگان، فصلنامه علمی پژوهشی ساخت شهر،  تاریخ چاپ مرداد 90

 

4-- اطلاع رسانی کیفیت هوا با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی تحت وب (WEBGIS) به صورت آنلاین، نشریه علمی و پژوهشی محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران، شماره 4 جلد 64 سال 1390  

 

5-- ارزیابی اثرات اقلیم و تغییرات آن بر نیروگاههای حرارتی با رویکرد توسعه پایدار، نشریه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره سیزدهم، ویژه نامه همایش 89 چاپ در زمستان 1390

 

6-- بررسی اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالادست با استفاده از GIS/RS و ارائه مدل توسعه مناطق مسکونی، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، پائیز 94

 

7- بررسی اثرات متقابل بین حمل و نقل شهری (مترو و بی آرتی) و تراکم شهری بر مبنای شاخص های زمین و مسکن با استفاده از GIS، (نمونه موردی منطقه 8 تهران)، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، تاریخ پذیرش 24/12/94

 

8- تعیین میزان فلزات سنگین در آب و هوا و رسوبات و بافت های گیاهی و جانوری منطقه عملیات نفتی لاوان و بررسی تغییرات آن با GIS مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست 1389 

 

9- رویکرد GIS مبنا برای مدلسازی سه بعدی آلودگی صوتی با استفاده از مدل های سه بعدی شهر (مطالعه موردی بخشی از منطقه ی سه تهران)، نشریه علمی پژوهشی محیط شناسی دانشگاه تهران تیر 1391

 

10- مدل سازی توسعه عملکردهای شهری با بهره گیری از   مدل های زیست محیطی، نشریه علمی و پژوهشی شهر نگار سال پنجم مهر 84 

 

11- تجزیه تحلیل آلودگی صوتی منتشره از قطارهای عبوری از شهر تهران با استفاده از شاخص NEF و سامانه های اطلاعات جغرافیائی GIS (مطالعه موردی خط تهران جنوب و قسمتی از خط تهران مرکز)، مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، تاریخ پذیرش 15/10/1389

 

12- توسعه صنعت براساس ارزیابی اکولوژیکی استان آذربایجان شرقی مطالعه موردی شمال غرب ایران استان آذربایجان شرقی، مجله علمی و پژوهشی کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی، 1393

 

13- ارائه مدل مناسب خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با استفاده از GIS و تاکید برداده های مکانی کتابخانه، مجله علمی و پژوهشی مدیریت سلامت ، 1392

 

14- طراحی و راه اندازی سامانه پویای استخراج عوارض ایستا - مطالعه موردی بخشی از استان گلستان، نشریه علمی پژوهشی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1392

 

15- ارزیابی تناسب اراضی برای استقرار صنایع به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی منطق فازی FUZZY-AHP (مطالعه موردی شهرستان ملارد)، نشریه علمی و پژوهشی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیائی در منابع طبیعی، تاریخ چاپ زمستان 1393

 

16-واکاوی نگرش های عمده کنترل آلودگی هوای ناشی از تزافیک در مدیریت شهری، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، 1391

 

17- بررسی آلودگی هوای منتج از ترافیک شهر تهران با بهره گیری از مدل LUR، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس 1391

 

18-بهره گیری از شبکه عصبی به منظور استفاده از فرآیند مدیریت ریسک زیست محیطی، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، 1391   

 

19- تحلیل تطبیقی بر نقش حمل و نقل شهری در آلودگی هوا به تفکیک منطق شهری با استفاده از GIS، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، 1391

 

20-  نقشه جهانی Global Map فصلنامه علمی و پژوهشی محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، شماره 30

 

21- تحلیل فضائی و مکانیابی پارکینگ های عمومی در شهر بروجرد با منطق فازی فصل نامه علمی پژوهشی چشم انداز زاگرس شماره 4 سال 1389

22- سنجش و تجزیه و تحلیل آلودگی صوتی خودروها در اتوبان های شهری با بهره گیری از سامانه های اطلاعات جغرافیائی (مطالعه موردی بزرگراه صدر)، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1390

23- معرفی آلودگی های اورانیوم در منطقه اردکان یزدبرگه کوه چاه چوله، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین شناسی اکتشافی تاریخ پذیرش 29/4/95

24-کاربرد روش فرکتالی عیار عدد برای جداسازی ناهنجاری های خاک ذخایر پورفیری مس طلای دالی ایران مرکزی، فصلنامه علمی و پژوهشی زمین شناسی اکتشافی تاریخ پذیرش 2/5/95

25- پیش بینی نتایج اجرای راهبردهای کنترل آلودگی هوا با استفاده از مدلسازی مکانی شبکه عصبی برای کلانشهر تهران، مجله علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، پذیرش آذر 95

26- بررسی اثرات زیست محیطی و زمین پزشکی عناصر سنگین با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و ژئوشیمی (مطالعه موردی منطقه پلنگ دره و کانسار دالی واقع در استان مرکزی) ، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، تاریخ پذیرش 17/3/96

27-پهنه بندی آسیب پذیری لرزه ای مناطق شهری با درنظر داشتن وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی،مطالعه موردی منطقه 7 تهران، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، پذیرش مقاله مهر 96

 

 

مقالات مجلات معتبر بین المللی  

 

1-  Urban Development Model by Using Environmental Modeling, GIM International May 2003, pp 67-71

 

2- Fifty Years Spatial Products in Iran, GIM International, August 2003

 

3- Role of NCC, Iran مجلة علمی پژوهشی بین‌المللی GIS DEVELOPMENT، 2004

 

4-  Spatial Data in Decision Making مجله علمی پژوهشی بین المللی GIS DEVELOPMENT  شماره 8، 2004

 

5- NCC, towards a new era مجلة علمی و پژوهشی بین‌المللی GIS DEVELOPMENT, May2004

 

6- GI for Identification of Ecological Resources  in Iran مجله علمی و پژوهشی بین المللی GISDEVELOPMENT   June 2005

 

7-  An Environmental Plan for Man Made Lake by Using GIS مجله علمی پژوهشی بین المللی GIS DEVELOPMENT January 2006

(  مقاله  برتر هفته GIS توسط GIS DEVELOPMENT در سطح بین المللی)

 

8-66-  4TH International GIS Conference, Geo-Information and Decision Support Systems ژورنال بین المللی Highlights ارگان رسمی انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دورISPRS  28 Feb 2008 

 

9-Urban Data Management, Coors, Rumor, Fendel & Zlatanova, 2008, Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-44059-2, PP. 443- 450

 

10- Minimization of Water Consumption in Wood and Paper Industries, Global Journal of Researches in Engineering, GJRE, USA, Volume 13, Issue 3, Version1, 

 

 

مقالات کنفرانس های ملی و بین المللی و نشریات علمی و ترویجی  

  

1- نقشه‌برداری و توسعة پایدار،  نخستین همایش ملی علوم زمین دانشگاة اصفهان، 1379

2- پتانسیل شناسائی منابع اکولوژیکی در ایران، همایش کشوری انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران   تهران 1378

3- برنامة سوم توسعه و نگاهی به آینده، همایش دو سالانة انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران ، همایش کشوری محیط‌زیست  1381

4-  کاربرد ژئوماتیک در توسعة پایدار، همایش علمی دانشکدة فنی دانشگاة تهران، 1381  

Environmental Planning Using RS and GIS-5 ششمین کنفرانس بین‌المللی MapIndia2003 هندوستان دهلی‌نو 2003

6- ارائه مدل توسعه شهری با بهره گیری از مدل های زیست محیطی و GIS/RS ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران دانشگاة صنعتی اصفهان -1382

7-Presenting Urban Development Plan  همایش ملی ژئوماتیک 82- سازمان نقشه‌برداری کشور

8 - Recognizing the Existing Potential of Iran in Identification of Natural Resources  کنفرانس MapAsia2003 کوالالامپور مالزی

9- Geomatic’s of Iran نشریة برنامة، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1382

10-دو مقاله در کنفرانس سالانة سنجش از دور اروپا  24th EARSeL Annual Symposium 2004 در کروواسی Croatia, Dubrovnik

11- Urban Planning Using GIS/RS کنفرانس مهندسی عمران سالانة کشور کانادا 2004 Annual Conference of the Canadian Society for Civil Engineering

12- Urban Planning by Using Environmental Models and GIS/RS دوازدهمین کنگرة ISPRS استانبول ترکیه 2004

 Urban Development Plans by Using Environmental Models and GIS/RS-13 کنفرانس GIS کشورهای در حال توسعه از سوی ITC در کشور مالزی، جولای 2004

14 - دو مقاله در اولین سمپوزیوم بین‌المللی FIG دانشگاة ناتینگهام انگلستان در July2004 با عناوین:

Recognizing the existing potentials of Iran in Identification of natural resources with a land use planning approach & Urban Development Plan Using GIS/RS

15- Optimized Models for Urban Development Applications in Iran with Sustainable Development Approach, Applicable in GIS کنفرانس Map Asia 2004 در چین

16- Application of Remote sensing and GIS technology for sustainable development plan اولین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط‌زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیر : 1379

17-  Role of GIS in Planning کنفرانس بین المللی GGRS2004- 1st Gottingen GIS and Remote Sensing Days 7-8 October 2004  در رابطه با مدل سازی درGIS

18-    Environmental Impact Assessment of the Largest Man Made Lake of Iran by Using GIS/RS دبی اولین کنفرانس بین المللی Map Middeleeast 2005

19-  شناسائی توان ایران در زمینه سازماندهی منابع طبیعی با کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیائی کارگاه تخصصی بین المللی فضا و محیط زیست سازمان فضائی ایران 27/10/83

20- Environmental Impact Assessment of the Largest Man Made Lake of Iran کنفرانس بین المللی کارتوگرافی ICC2005 اسپانیا

21- Environmental Impact Assessment of High Buildings Using GIS  کنفرانس بین المللی Map Asia 2005

 

22- برنامه ریزی توسعه با بهره گیری از سیستم های اطلاعات جغرافیائی هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت محیط دانشگاه تهران 1384

23- تعیین موقعیت  بوسیله ماهواره  در مجله عمران  دانشگاه صنعتی شریف شماره چهارم خرداد 1370

24- معرفی نرم افزار Pops مجله عمران دانشگاه صنعتی شریف شماره پنجم 1370  

25- محیط زیست و ظرفیت برد و کاربردGIS دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد شمال تهران کنفرانس محیط زیست1383

26- جایگاه فن آوری اطلاعات مکانی و مهندسی نقشه برداری در برنامه های توسعه ملی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد واحد جنوب 1384

27  - جایگاه نقشه و داده های زمین مرجع در توسعه پایدار ایران" سومین همایش تخصصی رشته نقشه برداری تهران به دعوت وزارت آموزش و پرورش 17/12/84  

28- Environmental Impact Assessment of High Buildings by Using SWOT & GIS (A case study on Tehran – District1) کنفرانس بین المللی Map Middle East 2006 در دبی با عنوان - March 29, 2006   

 

29- "Environmental Impact Assessment of High Buildings By Using SWOT & GIS (A Case Study on Tehran – District1) دومین کارگاه آموزشی سمپوزیوم سنجش از دور اروپا آلمان30-28 سپتامبر 2007

30- An Environmental Plan for Man Made Lake by Using GIS " دومین کارگاه آموزشی سالانه سمپوزیوم سنجش از دور اروپا آلمان 30-28 سپتامبر 2007

31- " مدل های مکانی بهینه توسعه در ایران با دیدگاه توسعه پایدار و مقابله با سوانح طبیعی" اولین همایش ملی مقابله با سوانح طبیعی دانشکده فنی دانشگاه تهران 1385

32-"معرفی نقش سامانه های مدیریت HSE در دسترسی به توسعه پایدار" اولین همایش ملی مقابله با سوانح طبیعی دانشکده فنی دانشگاه تهران 1385 

33- سازمان نقشه برداری کشور و چشم اندازهای تحول اداری نشریه علمی و فنی نقشه برداری کشور شماره 65 سال پانزدهم، 1383

34- " طراحی سامانه های HSE ابزاری برای دسترسی به توسعه پایدار"، هفتمین همایش ایمنی و بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع مس ایران 1385

35- چشم انداز نوین مدیریت توسعه پایدار کشور، ششمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران 6و7 اسفند 1385

36-Presenting Environmental Models for Disaster Management by Using GIS/ A case study about flood in Mazandaran First International Conference on Geoinformation Technology Disaster Management 6و7 May 2007 اصفهان

37- Presenting Environmental Models for Disaster Management by Using GIS کنفرانس و کارگاه آموزشی بین المللی 13th EC-GI & GIS Workshop, ESDI for the Environment پرتغال 4-6 July 2007

38- Environmental Impact Assessment of High Buildings by Using SWOT Model and GIS/ a case study about Tehran, District1  کنفرانس و کارگاه آموزشی بین المللی 13th EC-GI & GIS Workshop, ESDI for the Environment پرتغال 4-6 July 2007

39-  Environmental Planning for Tehran by Using GIS" سمپوزیوم بین المللی دانشگاه اشتوتگارت آلمان 26th Urban Data Management Symposium, UDMS 2007, Stuttgart University

40- Environmental Impact Assessment of High Buildings by Using SWOT and GIS 

 سمپوزیوم بین المللی UDMS 2007  دانشگاه اشتوتگارت آلمان

41-  "معرفی نقش سامانه های HSE در دسترسی به توسعه پایدار" مجله علمی ترویجی مهندس اسوه شماره 6 سال دوم زمستان 1385 

42- "شناخت توانمندی های موجود کشور در زمینه شناسائی منابع به منظور بررسی های اکولوژیکی در چارچوب آمایش سرزمین" سومین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران  

43 -Environmental Planning for Disaster Management by Using GIS, A case study about flood in Mazandaran همایش ملی GIS سازمان نقشه برداری کشور، دیماه 1386

44- Urban Planning for High Buildings by Using SWOT Model and GIS/ A case study on کنفرانس بین المللی Map India 2008       February 2008, Greater Noida, Uttar Pradesh, India

45-  Optimized Models for Site Planning in Iran with Sustainable

Development Approach by Using GIS

46- سخنرانی در انجمن بین المللی  فتوگرامتری و سنجش از دور ISPRS برای ارائه سخنرانی در کنگره جهانی ISPRS در سال 2008 سوم تا 11 جولای، پکن، چین WG VIII/2 – Hazard, Disasters and Public Health, WG VIII/2  

47  -   Urban Planning for High Buildings by Using GIS

 کنفرانس بین المللی Map India 2008, 6-8 February 2008 ،  Greater Noida, Uttar Pradesh, India

48- ارائه مقاله در FIG Commission 3 Workshop (Supported by UN/ECE, ISPRS, FIG Com 2, EARSeL, EuroSDR) on Spatial Information Management Toward Environmental Management) در تاریخ 20 February  در کشور اسپانیا

49-  معرفی نقش سامانه های مدیریت HSE در دسترسی به توسعه پایدار نشریه علمی و ترویجی انسان و محیط زیست  شماره 14 بهار 1386 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن متخصصان محیط زیست ایران

50- مقاله "Role of Geo-referenced Information and Environmental Planning for Sustainable Development in Iran, همایش سالانه GIS87 سازمان نقشه برداری کشور چهارم آذر 87

51- مقاله "Flood Management by Using Environmental Modeling and GIS(A Case Study about Flood in Golestan) همایش سالانه GIS87 سازمان نقشه برداری کشور چهارم آذر 87

52- GIS” و برنامه ریزی و مکان یابی نیروگاههای هسته ای اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای هسته ای و محیط زیست و توسعه پایدار 10و 11 آذر 1387 تهران

53- سه مقاله در سومین کنفرانس بین المللی مقابله با سوانح طبیعی قطب علمی مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران دیماه 87

54- «جایگاه نقشه و اطلاعات مکانی در مدیریت و تصمیم گیری»، نشریه علمی و فنی نقشه برداری، سال پانزدهم، شماره 2 (پیاپی 63)، خرداد 1383

55- برنامه چهارم توسعه و دورنمای برنامه پنجم از دیدگاه توسعه پایدار هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران 13 و 14 استفند 1387 تهران

56 - "مدیریت ایمنی، سلامتی و محیط زیست HSEMS در فشارشکن و تلمبه خانه اراک با بهره گیری از GIS/RS" همایش ملی ژئوماتیک 88 سازمان نقشه برداری کشور

57 - Using GIS/RS for Flood Management همایش ملی ژئوماتیک 88 سازمان نقشه برداری کشور

58- قدرت اطلاعات مکانی نشریه نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور، فروردین 88  

59 -  Role of Geo-referenced Information and Environmental Planning for Sustainable Development in Iran, International Conference MESD 2009 4-6 نوامبر 2009برابر با 12-14 آبان 1388 Nancy & Metz University,  فرانسه کنفرانس بین المللی MESD 2009 فرانسه

60 -   Using GIS/RS for Flood Management, a Case study about flood in Golestan 4-6 نوامبر 2009 12برابر با 16-14 آبان 1388 Nancy & Metz University, فرانسه کنفرانس بین المللی MESD 2009 فرانسه

61- The Environmental Planning by Using GIS/RS for Flood Management (A case study about flood in north of Iran) 18-20 آگوست 2009 کنفرانس Map Asia 2009 سنگاپور

62- معرفی سامانه های لیدار تحولی شگرف در ژئوماتیک شماره 102 نشریه نقشه برداری، نشریه علمی و فنی سازمان نقشه برداری کشور، 1388

63- ساسله مقالات آموزش GIS، شماره های 102 و 103 و 104و106و107 و  105 و 106 و 107 و108 نشریه نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور، 1389- 1388  

64 - مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE/MS با استفاده از GIS/RS، در انبارهای نفت تهران دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست 10 و 11 آبان 1388 

65- تحقیقات فضائی در پاکستان، نشریه نقشه برداری، 2004، سلسله مقاله در شماره های پیاپی نشریه نقشه برداری  

66 - Environmental Planning by Using GIS/RS for Flood Management کنفرانس بین المللی Gi4DM 2010 ایتالیا Torino

67- استفاده از اطلاعات مکانی در مدیریت بلایا، نشریه نقشه برداری، شماره 81، 1385

 

68 - مدیریت منظر در محیط طبیعی پارک ملی لار با استفاده از GIS، همایش ملی ژئوماتیک 89، سازمان نقشه برداری کشور، 20-19 اردیبهشت 89 

69 - ارزیابی روش های بولین تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی در مکان یابی محل دفن مواد زائد شهر سقز با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک، همایش ملی ژئوماتیک 89، سازمان نقشه بردرای کشور، 20-19 اردیبهشت 89 

70 - طبقه بندی ظرفیت زون اکولوژیکی پارک ملی دریاچه ارومیه برای حضور فلامینگو و پلیکان با استفاده از  GIS همایش ملی ژئوماتیک 89، سازمان نقشه برداری کشور

71-کاربرد GIS در HSEMS همایش ملی ژئوماتیک 89، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت 89

72- Interdisciplinary CODATA Workshop on Risk Models  and Applications, Berlin Germany, August 26/27 2010 با عنوان  Presenting Optimized Models for Development in North of Iran with a Flood Management and Sustainable Development Approach کارگاه بین المللی برلین آلمان 2010

73 -  A Tourism Service for Trip Planning Based on Time, Money and Interests فلورانس ایتالیا مهر 1389

 

74- - Spatial Analysis of noise pollution in Urban Development Plans, (A case study about City Highways, Tehran), FIG 2010, 15-17 November, Commission 3 and Commission 7, Sofia, Bulgaria

75 - - Assessment of Urban developmental plans to reach Sustainable Development Using GIS/RS

(A case study on Tehran, District9), FIG 2010, 15-17 November, Commission 3 and Commission 7, Sofia, Bulgaria

 

76- تحلیل مکانی و پایش اثرات زیست محیطی طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 9 تهران)، همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور

77 - مدل سازی مکانی و مدیریت آلودگی صوتی منتشره از قطارهای عبوری از شهر تهران با استفاده از شاخص NEF،  همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور (مقاله برتر همایش ملی)

78- مکان یابی ایستگاه آتش نشانی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی منطقه 3 تهران)، همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور

79- پهنه بندی خطر زلزله و مدیریت جامع بحران تاسیسات شبکه برق تهران،  همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور

80 - ارائه طرح کالبدی شهری براساس توان زیست محیطی و تجزیه و تحلیل مکانی،  همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور

81-- یکپارچه سازی پایگاه های داده مکانی با استفاده از تکنیک های انعکاس و دید عینیت یافته، همایش ملی GIS89 سازمان نقشه برداری کشور

82- مدل سازی مکانی توسعه کالبدی شهری براساس توان زیست محیطی نشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 1389

109-

83- ارزیابی اثرات اقلیم و تغییرات آن بر نیروگاههای حرارتی ایران با رویکرد توسعه پایدار، هشتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، اسفند 89،

84- تجزیه تحلیل آلودگی صوتی منتشره از قطارهای عبوری از شهر تهران با استفاده از شاخص NEF و سامانه های اطلاعات جغرافیائی GIS (مطالعه موردی خط تهران جنوب و قسمتی از خط تهران مرکز و قسمتی از خط تهران مشهد، هشتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، اسفند 89

85-  ارائه مد ل های مکانی بهینه توسعه درایران با دیدگاه توسعة پایدار و مقابله با سوانح طبیعی (سیل) قابل کاربرد در سامانه های اطلاعات مکانی GIS، ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان ایران 1387 تهران

 

86- مدیریت بحران آتش سوزی جنگل ها و HSE با تکنولوژی اطلاعات مکانی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ استان ایلام)، همایش ملی ژئوماتیک 90 و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت 1390 سازمان نقشه برداری کشور تهران

87- حوادث ناشی از آسیب به شبکه گاز شهری با بهره گیری از سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر ایلام)، همایش ملی ژئوماتیک 90 و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت 1390 سازمان نقشه برداری کشور تهران

88- بررسی اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالادست سد با استفاده از GIS/RS و ارائه مدل توسعه مناطق مسکونی، همایش ملی ژئوماتیک 90 و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت 1390 سازمان نقشه برداری کشور تهران

89- استفاده از سامانه اطلاعات مکانی WEBGIS برای ارزیابی کیفیت هوای شهر تهران به صورت آنلاین، همایش ملی ژئوماتیک 90 و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت 1390 سازمان نقشه برداری کشور تهران

90- اصلاح الگوی مکان گزینی مراکز خدمات شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS و فرآیند سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی ایستگاه آتش نشانی)، همایش ملی ژئوماتیک 90 و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت 1390 سازمان نقشه برداری کشور تهران

91- مدل سازی شیوع بیماری مالاریا با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، همایش ملی ژئوماتیک 90 و گردهمائی کمیته دو انجمن بین المللی ISPRS اردیبهشت 1390 سازمان نقشه برداری کشور تهران

92- Spatial Analysis of Noise Pollution in Urban Development Plans (A case Study about city highways, Tehran), International Conference of ISPRS (WGII/4,7), Data Handling and Modeling of Geospatial Information for Management of Resources, 15-16 May 2001, Iran, Tehran

93- Environmental Assessment of Vital Potentials for the Presence of Flamingo and Pelican (A case study about Orumieh Largest Lake of Iran), International Conference of ISPRS (WGII/4,7), Data Handling and Modeling of Geospatial Information for Management of Resources, 15-16 May 2001, Iran, Tehran

94-  طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی همراه جهت راهنمائی گردشگران، همایش ملی ژئوماتیک 90 ، اردیبهشت 90 سازمان نقشه برداری کشور

-124-

95- Optimized Modeling Urban Development Plans in Iran with a Sustainable Development Approach, International Conference on Sustainable Development 2011, Putrajaya, Malaysia. December 5-7, 2011

96- RTK روشی دقیق در تعیین موقعیت نسبی، نشریه علمی و فنی نقشه برداری، سال 22 شماره 110، مرداد 90

97- کاربرد سیستم های نوین اطلاعات مکانی در فرآیند مدیریت جامع بحران تاسیسات شبکه برق شهر تهران، اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران و زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریان های جهانی، 1390

 98- کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی در تعیین موقعیت استقرار مراکز خدمات شهری، دومین همایش منطقه ای زیرساخت اطلاعات مکانی، 31 دانشگاه اصفهان، 31/1/1390

99- مدلسازی فضائی و مکانی جهت توسعه در ایران با دیدگاه توسعه پایدار و مقابله با سوانح طبیعی، هفدهمین همایش ملی و منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران، 10 و 11 اسفند 1390 تهران

100- شناسائی پتانسیل های زمین ساختی ایران برای مدیریت بحران انتشار گازهای گلخانه ای، هفدهمین همایش ملی و منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران، 10 و 11 اسفند 1390 تهران

101- معرفی نقش سامانه های مدیریت در دسترسی به توسعه پایدار، فصلنامه علمی و ترویجی انسان و محیط زیست، شماره 3 پیاپی 14

102- مدیریت منابع انرژی های تجدید پذیر براساس تفکر کارآفرینی پایدار، ماهنامه کار و جامعه، شماره 139 دیماه 1390

103- ارزیابی اثرات زیست محیطی در مکان دفن زباله کلانشهر قم با توجه خاص بر اعمال GIS، فصلنامه عامی و ترویجی زمین شناسی محیط زیست، تاریخ پذیرش 19/12/90

104- پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی مدیریت مطالعات طرح های جمع آوری آب های سطحی، همایش ملی ژئوماتیک 90 و دومین همایش بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی، اردیبهشت 91

105- طراحی و پیاده سازی یک سیستم تعیین موقعیت در فضای بسته، دومین همایش بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی، سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت 1391

106- طراحی و پیاده سازی سامانه ی موبایل مپینگ استان گلستان، نشریه علمی و ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، 1391خرداد    

149- بررسی نمودهای زیست محیطی تعیین نواحی امید بخش معدنی سرب و روی با استفاده از روش همپوشانی شاخص به کمک GIS مطالعه موردی گستره غرب استان یزد، هجدهمین همایش ملی و منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 15و16 اسفند 1391 

107- شبیه سازی نقشه های آلودگی صوتی با بهره گیری از روش محاسباتی SMM1، بیستمین همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی، 10 اردیبهشت 92 سازمان نقشه برداری کشور

108- ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان شهریار به منظور استقرار کاربری توسعه شهری به روش تصمیم گیری چند شاخصه MADM، ، بیستمین همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی، 10 اردیبهشت 92 سازمان نقشه برداری کشور

109- تحلیل تغییرات زمانی مکانی از طریق متریک های سیمای سرزمین و بکارگیری ماتریس خطای طبقه بندی شده، بیستمین همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی، 10 اردیبهشت 92 سازمان نقشه برداری کشور

110- ارزیابی دوربین رقومی Ultracam XP در استخراج عوارض در منطقه گلمکان، بیستمین همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی، 10 اردیبهشت 92 سازمان نقشه برداری کشور

 

111 -کاربرد جی ای اس در بازنمائی مکانی مجموعه منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، همایش ملی ژئوماتیک 93، 3و4 خرداد 93

112-ارزیابی توان اکوتوریسم منطقه کلاه قاضی اصفهان به روش تحلیل چند معیاره مکانی در محیط نرم افزار ArcGIS، همایش ملی ژئوماتیک 93، 3و4 خرداد 93

113-قابلیت طیفی و مکانی تصاویرماهواره ای با قدرت تفکیک بالا در بهنگام سازی پایگاه داده راه های 1:25000 کشور، همایش ملی ژئوماتیک 93، 3و4 خرداد 93

114-تحلیل آلودگی صوتی با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه مسکونی ناحیه صنعتی شهرستان ماهشهر)، همایش ملی ژئوماتیک 93، 3و4 خرداد 93

115-مدلسازی بهینه توسعه کالبدی و صنعتی در ایران با دیگاه آمایش سرزمین، همایش ملی ژئوماتیک 93، 3و4 خرداد 93

116-رویکرد مکانی به انباشتگی جهانی دی اکسید کربن در اتمسفر، مقاله برتر همایش ملی ژئوماتیک 93، همایش ملی ژئوماتیک 93، 3و4 خرداد 93

117- ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم مکان محور به منظور بهبود مدیریت کلان شهر (مورد: طرح های توسعه شهری تهران)، همایش ملی ژئوماتیک 93، 3و4 خرداد 93

 

118-  تدوین برنامه مدیریت بحران آتش سوزی جنگل با تکنولوژی GIS/RS، مجله کاربرد سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ریزی فصلنامه،سال دوم،شماره 3، بهار 90

119-بهبود مدیریت باغ پرندگان تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، فصلنامه علمی و ترویجی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، پاییز 1393

120-مقایسه ترکیبات و عناصر آب بطری شده با مقادیر برچسب آبهای بطری شده ایران، هفتمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، پائیز 93 تهران

121-تدوین الگوی مشارکتی تعیین مجوزهای تخلیه بار آلودگی در سیستم رودخانه ای با رویکرد تجارت مجوزها، بیستمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران و دهمین جشنواره توسعه سبز، اسفند 93 تهران

122-نقش اطلاعات مکانی در آمایش سرزمین و توسعه پایدار، سی و سومین همایش ملی علوم زمین، سازمان زمین کشور، اسفند 93

124- مدلسازی مکانی تعیین تناسب سرزمین به منظور مکان یابی و برنامه ریزی توسعه مراکز صنعتی، همایش ملی ژئوماتیک 94 سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت 94

125-Climate Change effect of various municipal solid waste management scenarios, Case study Tehran, Iran,  همایش ملی ژئوماتیک 94 سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت 94 مقاله برتر همایش

126-BOD5 Pollution Zoning in Underground Water, District7 Municipality of Tehran, همایش ملی ژئوماتیک 94 سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت 94

127- Extraction of Hydrothermal Alteration from Aster data by SAM method in Dali Cu-Au porphyry deposit, Central Iran, همایش ملی ژئوماتیک 94 سازمان نقشه برداری کشور، اردیبهشت 94

128- Role of Geo-referenced Information in Sustainable Development,  همایش ملی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور اسفند 1393 .

 

129-ارزیابی آسیب پذیری فیزیکی ساختمان ها در برابر زلزله با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی، مطالعه موردی شهر سمنان، کنفرانس بین المللی عمران و معماری و توسعه پایدار شهری، 1393

 

130-Climate Change Effects of Various Municipal Solid Waste Mangement Scenarios: Case Study Tehran, Iran, 2015, 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment, Berlin, Germany, 2015

131- مدیریت آلودگی هوای شهرهای بزرگ با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات مکانی  (مطالعه موردی: شهرتهران)، سومین کنگره بین الملللی تخصصی مدیریت شهری ایران، 1395

132- Modelling of Carbon Monoxide Air Pollution in Large Cities by Evaluation of spectral LANDSAT8 images, 3rd International Conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing , ( SMPR 2015) Nov. 23-25, 2015

 

133-  مدل سازی مکانی تعیین تناسب سرزمین به منظور مکان‌یابی و برنامه ریزی توسعه مراکز صنعتی  (نمونه موردی، استان قزوین)، فصلنامه علمی و ترویجی پایداری، توسعه و محیط زیست،  آذر 1394

134-تجزیه و تحلیل توزیع مکانی مونوکسید کربن در کلانشهرها، مطالعه موردی (شهر تهران)، بیست و یکمین همایش ملی منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران، اسفند 1394

 

135- تغییرات نقشه عامل فرسایندگی باران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز درکش استان خراسان شمالی)، یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران:، فروردین 1395

136-Environmental Impact Assessment of Groundwater in Mahneshan-Angooran Study Area by Using GIS, 34TH National and 2th International Geoscience Congress, 22-24 Feb 2016, Geological Survey of Iran 

137-پتانسیل سنجی اکوتوریسم با استفاده از روش های تحلیل فضایی و تکنیک سلسله مراتبی،  (مطالعه موردی دریاچه گهر لرستان)، همایش ملی ژئوماتیک 95 اردیبهشت 95 سازمان نقشه برداری کشور

138--(سخنرانی علمی) آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات علمی ایران (ایرانداک) 23 تیر 95(برای سال 96)

139- -ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله با استفاده از منظر معیارهای فیزیکی، مطالعه موردی شهر سمنان، اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیائی، 1394 (برای سال 96)

140-بررسی تاثیر زمین لغزش به عنوان یکی از موانع طبیعی توسعه روستائی در بخش مرکزی شهرستان خرم آباد (مطالعه موردی: دهستان های گرماوله، زردآب، ده سفید)، فصلنامه علمی و ترویجی انسان و محیط زیست، تاریخ پذیرش 17/12/94

141-استفاده از روش های تحلیل طیفی بر روی تصاویر لندست 8 بمنظور آشکارسازی و شناسائی کانی های آهن (منطقه مورد مطالعه: کرفس همدان)، دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضائی (سنجش از دور و GIS ) در آمایش سرزمین، اسفند 1395

142- بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب کروم منگنز و آرسنیک و اثرات آنها بر شرائط زیست محیطی منطقه بهاباد استان یزد، پنجمین همایش سراسری محیط زیست و انرژی و پدافند زیستی، 1395 

143- Soil Erosion Risk Assessment Using IKONA Model and GIS/RS (Case Study: Aghagir Area), International Conference of SkillGIS, 2017, Isfehan, Iran

144-The zoninig of landslide risk using LNRF model (case study: Gougerd watershed, West Azarbaijan Province), International Conference of SkillGIS, 2017, Isfehan, Iran برای سال 97

145- برآورد میزان فرسایش و رسوب با  استفاده از معادله RUSLE و بررسی اقتصادی خسارات ناشی از فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز آقاگیر، همایش توسعه منطقه ای مازندران با رویکرد اقتصاد مقاومتی، 1396 (برای سال 97)

146- Design new model to evaluate the ecological potential land for urban development and service (City of Zanjan), 4th international conference on environmental planning and management, 2017

147- پیش بینی متوسط دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک شهرستان مریوان با GMDH، اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوی های نوین در علوم جغرافیائی، شهریور 1396  

 

 

 

-  سوابق تدریس

 

- ده سال تدریس دروس عملیات نقشه‌برداری دانشکدة فنی گروه مهندسی معدن دانشگاة تهران 81-71

- هشت سال تدریس دروس ارزیابی محیط‌زیست در دانشگاة صنعتی خواجه‌نصیر- دانشکدة عمران 85-77

- ده سال تدریس GIS در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاة آزاد 85-95

- سه سال تدریس نقشه‌برداری و تفسیرعکس های هوائی و GIS در دانشگاة آزاد اسلامی، دانشکدة مهندسی واحد شمال تهران

- دو سال تدریس ارزیابی محیط‌زیست دانشگاة آزاد دانشکدة فنی گروة نقشه‌برداری 78و79

- پنج سال تدریس ارزیابی محیط‌زیست داشکد‌ة فنی دانشگاة تهران   80و81و82 و 83 و84و 85

- ده سال تدریس دروس نقشه برداری و کارتوگرافی در آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور سال 85 تا 95  

- تدریس کلاس های EIA و HSE برای کارشناسان صنعت نفت کشورو توسط موسسه کاوشگران فن آور تهران1384

- تدریس درس آمایش سرزمین دانشکده فنی دانشگاه تهران 1384-1385

- تدریس درس نقشه برداری در موسسه آموزش عالی نوین 1374-1375

- تدریس دروس مدیریت زیست محیطی در موسسه عالی پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  برای کارشناسان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست تیر1386 

- تدریس دروس نقشه برداری، کارتوگرافی، GIS ، زبان تخصصی در ترم اول 87-86 آموزشکده نقشه برداری در دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری

- تدریس درس آمایش سرزمین در ترم اول 87-86 در دانشکده فنی دانشگاه تهران گروه مهندسی نقشه برداری

- تدریس زبان تخصصی، نقشه برداری، تالیف نقشه در ترم دوم 86-87 در آموزشکده نقشه برداری

- تدریس  دروس سیستم های اطلاعات جفرافیائی GIS در مقطع کارشناسی ارشد 86 و  87 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

- تدریس دروس نقشه برداری و GIS دانشگاه صدرا مهندسی عمران عمران

- تدریس درس سنجش از دور تکمیلی در کارشناسی ارشد 86 و 87 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

- تدریس دروس فتوگرامتری، سنجش از دور تکمیلی، کاربرد GIS ، جغرافیای شهری، جغرافیای روستائی کارشناسی ارشد گروههای GIS و RS واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ترم های اول و دوم 88-87

- تدریس GIS و تدریس برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا واحد تهران مرکز ترم های اول و دوم 88-87

- تدریس دروس نقشه برداری، زبان تخصصی، کارتوگرافی، مبانی برنامه ریزی شهری آموزشکده نقشه برداری ترم اول 88-87

- تدریس دروس نقشه برداری، تالیف نقشه، نرم افزارهای پیشرفته، زبان فنی، عملیات تالیف نقشه و عملیات نقشه برداری 2 در ترم دوم 88-87 آموزشکده فنی نقشه برداری

- تدریس دروس اصول GIS، کاربردهای GIS، زبان تخصصی، نقشه برداری 2، تالیف نقشه، عملیات نقشه برداری، عملیات تالیف نقشه در دوم 89-88  89 (دوره کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات، تحلیل فضائی مکانی با استفاده از GIS، کاربرد GIS/RS در برنامه ریزی شهری و روستایی و برنامه ریزی شهری ایران و GIS در طراحی محیط و جغرافیای شهری و روستائی)

تدریس اقیانوس شناسی زیستی ماهواره ای دوره دکتری دانشکده علوم و فنون دریائی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران از سال 1390 به بعد

- تدریس دروس اصول GIS، شهرسازی و برنامه ریزی شهری و زبان تخصصی و نقشه برداری یک و نقشه های توپوگرافی ترم اول از سال 1386  تا 1393

- دوره کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات، تحلیل فضائی مکانی با استفاده از GIS، کاربرد GIS/RS در برنامه ریزی شهری و روستایی و برنامه ریزی شهری ایران و GIS و تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، مدلسازی در GIS در برنامه ریزی های توسعه شهری

 

 

 

 

- طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی

 

- عضو ایرانی طرح تحقیقاتی بین المللی با عنوان Caspian Sea Potential Inundation and Impacts on Human and Natural Environment زیر نظر سازمان ملل متحد و برنامه زیست محیطی دریای خزرCaspian Sea Program 2001 تکمیل شده و اتمام یافته است.

- مجری طرح تحقیقاتی  ملی با عنوان " استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی و مدل های ارزیابی محیط زیست به منظور ارائه راهکارهای کاهش خطر بلایای طبیعی (مطالعه موردی: استان مازندران، بلای سیل) 1386 ، در دست انجام ، قطب علمی مهندسی نقشه برداری و سوانح طبیعی دانشکده فنی دانشگاه تهران چاپ شده در کتاب ویژه دانشکده فنی دانشگاه تهران

- مجری طرح پژوهشی "کاربردهای GIS در محیط زیست" سازمان نقشه برداری کشور 1383 ، پایان یافته و به صورت کتاب نتایج انتشار یافته است.

- مجری طرح تحقیقاتی " برنامه ریزی توسعه در استان گلستان برای مدیریت سیل با اسفاده از سامانه های اطلاعات مکانی GIS,RS به نمایندگی از آموزشکده فنی نقشه برداری 1386 به سفارش معاونت عمرانی استانداری گلستان و ستاد مدیریت حوادث غیر مترقبه استان گلستان پایان طرح اسفند 1387 

- عضو تیم و مشاور GIS/RS تحقیقاتی در طرح " ارزیابی اقتصادی تالاب های ایران ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی 1387 

- مشاور GIS طرح تحقیقاتی "اطلاعات هندسی و توصیفی احجام فضای سبز نواحی، پروژه های جنگلی و پارک ها و بوستان های شهر تهران"- واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران کارفرما شهرداری تهران 1378

- طرح تحقیقاتی ترجمه کتاب Geo-Information Engineering در قالب قرارداد پژوهشی، سازمان نقشه برداری کشور پائیز 1388

- مجری طرح تحقیقاتی تدوین مجموعه و کتاب مدیریت بحران و سامانه های اطلاعات مکانی، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، 1388 و 1389 

-مجری چهار طرح تحقیقاتی ملی سازمان نقشه برداری کشور در سال 1393

 

- راهنمائی و هدایت پایان نامه های تحقیقاتی

دکتری

 

- استاد راهنما( دکتری) دفاع شده

 

1- رویکردهای اکولوژی سیمای سرزمین در مدیریت پایدار و پیاده سازی تکنولوژی RFID به عنوان سامانه پشتیبانی تصمیم، منطقه حفاظت شده جاجرود، علوم محیط زیست، بهناز مرادی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران،تاریخ دفاع 2/12/1391

2- ارائه مدل توسعه شهری با بهره گیری از مدل های زیست محیطی (مطالعه موردی بندر انزلی)، مدیریت محیط زیست، مهسا عدل، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران تاریخ دفاع 4/4/92

 

- استاد مشاور(دکتری) دفاع شده

 

1-پهنه بندی صنعتی استان آذربایجان شرقی به منظور بهینه سازی طرح آمایش سرزمین،  علوم محیط زیست، فریده نقدی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دفاع 22/5/92  

2-ارزیابی زیست محیطی و مدلسازی پراکنش آلودگی صوتی فرودگاههای کلان شهرهای کشور، علوم محیط زیست،  مریم کیانی صدر،  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ دفاع شهریور 92

3- - مدیریت زیست محیطی سیل با استفاده از تدوین سیستم ریسک دراستان گلستان، مهسا صفری پور، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تاریخ دفاع 18/6/89، مدیریت محیط زیست

4- بررسی پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی نوسانات سطح آب دریای خزر بر اکوسیستم ساحلی تالاب انزلی و انتخاب رویکردهای مدیریتی مطلوب با استفاده از سامانه ی پشتیبان تصمیم گیری، رویا موسی زاده، واحد علوم و تحقیقات تهران، رویا موسی زاده دفاع پاییز 95

5- ارزیابی اثرات تجمعی آلودگی هوای منطقه اقتصادی انرژی پارس، نسرین اوتادی، واحد علوم و تحقیقات تهران

6- ارائه مدل مدیریت ریسک سیلاب در نواحی ساحلی، علیرضا صادقی پویا، واحد علوم و تحقیقات تهران

7- ارائه مدل مناسب خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با استفاده از GIS و تاکید بر داده های مکانی کتابخانه، رویا پورنقی دکترای اطلاع رسانی و کتابداری واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع 17/11/1391

8-طراحی سیستم مدیریت اطلاعات حوادث ترافیکی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیائی، علی محمدی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، دفاع26 آذر 93

9- ارائه سیستم مدیریتی آلودگی هوای کلانشهرها براساس مدل های پشتیبان تصمیم گیری با استفاده از پهنه بندی چند بعدی مکانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران)، مهران قدوسی، دکترای مدیریت محیط زیست علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن 95  

 

کارشناسی ارشد

استاد راهنما (ارشد) دفاع شده

 

- بررسی آلودگی صوتی منتشره از حرکت قطارهای عبوری از شهر تهران با استفاده از GIS سمیه درودیان کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع بهار89

- تحلیل آلودگی صوتی بزرگراه ها با بهره گیری از GIS (مطالعه موردی بزرگراه صدر تهران) نسیم رحمتی کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع بهار 89

- ارزیابی توان جهت کاربری توریسم با استفاده از فنون GIS/RS کریم خزائی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرداد 88

- بررسی اثرات زیست محیطی خطوط انتقال گاز با استفاده از روش پاپیونی (مطالعه موردی خط انتقال گاز 12 اینچ زنجان- آب بر)  ادریس شاهی کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور 89

- ارائه طرح جدید توسعه کالبدی شهری با استفاده از GIS/RS مطالعه موردی شهر گرگان، مظاهر طبیبی کارشناسی ارشد GIS/RS  واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور 89 

- بررسی اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فیزیکی مناطق مسکونی بالادست سد با استفاده از GIS/RS و ارائه مدل توسعه مناطق مسکونی علیرضا پورافضل کارشناسی ارشد GIS/RS تاریخ دفاع شهریور 89

- بررسی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه شهری منطقه 9 تهران با بهره گیری از GIS/RS مهسا میر حسینی کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع 19/3/89  

- مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری به روش تلفیقی حذفی و AHP با کاربرد فن آوری GIS (مطالعه موردی شهرستان شهریار)، رعنا نوروزی کارشناسی ارشد محیط زیست دفاع مهر 89

- استفاده از GIS برای مکان یابی پارکینگ های عمومی با منطق فازی (مطالعه موردی شهر بروجرد) کاظم علی نیائی کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دفاع آذر 89

- ارزیابی توان جهت کاربری توریسم با استفاده از فنون GIS/RS (مطالعه موردی منطقه بیستون کرمانشاه)، کریم خزائی کارشناسی ارشد محیط زیست دفاع دی ماه 89

- تدوین برنامه مدیریت بحران آتش سوزی جنگل با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ استان ایلام) رحیم نظری کارشناسی ارشد HSE تاریخ دفاع بهمن 89 

- مکان یابی و طراحی اکوموزه با رویکرد گردشگری و توسعه پایدار به کمک GIS در منطقه یک تهران، لاله گرشاسبی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، تاریخ دفاع زمستان 90

- ارائه یک سامانه پشتیبانی از تصمیم گیری به منظور توسعه پایدار در منطقه ویژه پارس جنوبی، میترا نعیمی، کارشناسی ارشد  رشته GIS/RSا تاریخ دفاع خرداد 90

- مکان یابی اراضی مناسب و ارزیابی سایت های انتخاب شده برای طرح مسکن مهر با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر سنندج)، سربرز احمدی، ارشد GIS/RS تاریخ دفاع 29/4/90

- مدلسازی تعیین اراضی برای استقرار صنایع به روش منطق فازی (نمونه موردی شهرستان ملارد)، معصومه علیزاده ارشد GIS/RS دفاع 12/5/90

- تلفیق هوش مصنوعی AHP و کشف دانش در GIS به منظور بهره گیری از سیستم خبره در مدیریت کیفیت هوا با تاکید بر ساماندهی ترافیک (مطالعه موردی مناطق شهرداری تهران)، مهیار سجادیان، سنجش از دور و GIS، علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور 90

-مدلسازی توسعه شهری با بهره گیری از روش اتوماتای سلولی CA، خانم محمدیان، علوم محیط زیست، علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور 90

- ارزیابی تاثیر روند تغییرات کاربری اراضی شهر یزد بر محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از GIS/RS ، هدی باشی، علوم محیط زیست، علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور 90

- پدافند غیر عامل در مناطق شهری با بهره گیری از تکنیک های GIS/RS نمونه موردی ناحیه 1 منطقه 1 شهرداری تهران، محمود رئوفیان، سنجش از دور و GIS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع 31/6/90

- مدلسازی 3 بعدی آلودگی صوتی با استفاده از مدل های 3 بعدی شهری، حمیدرضا رنجبر، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع 16/6/91

- معرفی نواحی امیدبخش معدنی سرب و روی در گستره شهرستان تفت با استفاده از روش همپوشانی شاخص به کمک GIS ،

محمد جواد صدیقی ارشد سنجش از دور و GIS علوم و تحقیقات تهران دفاع اسفند 91 

- ارزایابی دوربین ULTRACAM در استخراج اطلاعات مکانی، ابراهیم قامتی مقدم، ارشد سنجش از دور و GIS علوم و تحقیقات تهران دفاع مرداد 92

-ارائه ساختار رایانش ابری مکانی مبتنی بر نظام پشتیبان تصمیم مکان محور به منظور بهبود مدیریت کلان شهر (مورد طرح های توسعه شهری تهران)،  ارشد سنجش از دور و GIS علوم و تحقیقات تهران دفاع مرداد 92

 -مدیریت ریسک بحران زلزله با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی و روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM-GIS) مطالعه موردی شهر سمنان، مصطفی کیکاوسی ارشد GIS/RS   علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع 13/6/92

-تحلیل مکانی و مدل سازی خطرات آتش در جنگل با استفاده از سنجش از دور و GIS، مرتضی آذرپور ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران تاریخ دفاع 17/6/92

-طراحی سیستم اطلاعات مکانی باغ پرندگان شهر تهران، ولی کاویانی فر، کارشناسی ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران ، دفاع 20 شهریور 92

-مدلسازی چند معیاره مکانی به کمک GIS جهت توزیع یهینه فضای سبز شهری متناسب با توزیع جمعیت در سطح محلات، ترانه مستوفی زاده، کارشناسی ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران دفاع 30/6/92

- طراحی اکوپارک کوهستان با بهره گیری از GIS مطالعه موردی اراضی بیجی بام کرج، سعیده حسن نژاد کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دفاع مهر 92

-تحلیل مکانی و فضائی و ارزیابی وضعیت توسعه شهر تهران با بهره گیری از طرح تفضیلی جدید و GIS، مطالعه موردی منطقه 18 شهرداری تهران، داوود باژبان، ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران دفاع شهریور 92

- ارزیابی تخصیص بهینه کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS و تکنولوژی فضائی (مطالعه موردی شهر ماهدشت)، عباس کارآموز، ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران دفاع شهریور 92

- ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه کلاه قاضی اصفهان جهت کاربری اکوتوریسم به روش تحلیل چند معیاره مکانی SMCE با کمک GIS، امین صادقی کارشناسی ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران، دفاع مرداد 92

-ارزیابی پراکنش مکانی پارک های شهری به منظور تحلیل قابلیت دسترسی به آن ها و کنترل آلودگی هوا، شهر اصفهان منطقه شش، رزازان کارشناسی ارشد آمایش سرزمین واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ دفاع 6/12/93

-طراحی کریدور تهران قزوین با هدف کاهش تصادفات رانندگی با بهره گیری از GIS، شقایق ابری نیا، کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست  واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ دفاع 6/12/93

-طراحی مجموعه آموزشی و تفریحی و فرهنگی با درنظرگرفتن کودک امروزی، شهر جدید پرند، مریم یعقوب زاده کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست  واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ دفاع 6/12/93

-مدیریت جمع آوری و دفع روان اب های سطحی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران، علی اکبر عسگری کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع مرداد 93

-ارتقای کیفیت زیستی شهر از طریق احداث شبکه سبز راههای شهری و بهره گیری از GIS در تهران، فرناز سمسار ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، اسفند 1392 علوم و تحقیقات تهران

-کاربرد GIS و پایگاه داده شهری در افزایش درآمد شهرداری ها (مطالعه موردی شهر بناب)، سیامک ساعد رحیم، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور 94

-بررسی اثرات متقابل بین حمل و نقل شهری (مترو و بی آر تی) و تراکم شهری برمبنای شاخص های زمینو مسکن با استفاده از GIS، هادی آشنائی، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور 94

-مدلسازی الگوی فضائی تغییرات کاربری اراضی شهری در افق 1404 با استفاده از مدل CLUE' S (مطالعه موردی استان یزد شهرستان یزد)، محمودرضا ایران دوست، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور 94

-مدلسازی آلودگی ناشی از مونوکسیدکربن هوای شهرهای بزرگ با استفاده از GIS/RS، مریم حمزه لو، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن 94

- مدل‌سازی کارتوگرافیکی پایگاه‌های داده مکانی به کمک خدمات تحت اینترنت به‌منظور ارائه سرویس‌های مدیریت شهری، امید فرجی کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن 94

- پهنه بندی آلودگی آرسنیک آذریان کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن 94

-بررسی ارتباط زلزله های رخ داده با خطواره های استخراجی از میدان مغناطیسی و توپوگرافی و سنجش از دور با استفاده از GIS در پلیت ایران، علی خانی، کارشناسی ارشد هیدروگرافی واحد تهران شمال، تاریخ دفاع بهمن 94

-مدلسازی گسترش کالبدی شهر در افق 1404 با استفاده از مدل SLEUTH و GIS و RS (مطالعه موردی شهر کرد)، رسول خالدی سردشتی، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع اسفند 94

- طراحی سایت ارائه خدمات جامع گردشگری با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی تحت وب (مطالعه موردی شهر همدان)، علیرضا کولیوند کارشناسی ارشد GIS/RS دفاع دیماه 94

-مدلسازی الگوی فضائی تغییرات کاربری اراضی شهری در افق 1404 با استفاده از مدل clue;s ، محمود رضا ایران دوست، ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران

-تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث ساختمان های بلند مرتبه با استفاده از روش های تحلیل مکانی GIS، مطالعه موردی منطقه 2 تهران، مریم معینی کارشناسی ارشد آمایش سرزمین، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی همدان، دفاع اسفند 94

-ارزیابی توزیع مکانی پارک های شهری به منظور دسترسی بهینه شهروندان و کنترل آلودگی هوا، مریم رزاززاده، ارشد آلودگی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران دفاع زمستان 1392

-ایجاد پایگاه داده برای فضای سبز شهری با استفاده از GISبا تاکید بر ارتقا گردشگری شهری در شهر تهران، لیلا الوندی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع تابستان 93

-پایش آلودگی فلزات سنگین (سرب کروم منگنز و آرسنیک) در خاک و بررسی اثرات آنها بر شرائط زیست محیطی منطقه، مطالعه موردی منطقه بهاباد استان یزد، مجید هاشمی، ارشد زمین شناسی زیست محیطی علوم و تحقیقات تهران، شهریور 95

-کاربرد روش فرکتالی برای جداسازی ناهنجاری های خاک مس طلای دالی ایران مرکزی، رها صالحی ارشد زمین شناسی زیست محیطی علوم و تحقیقات تهران شهریور 95

-تجزیه و تحلیل مکانی مناطق ایمن در حملات هوائی جهت استقرار تجهیزات پروژه های عمرانی بر مبنای ملاحظات پدافند غیر عامل، مهدی بهروز ارشد GIS/RS علوم تحقیقات تهران تاریخ دفاع 26/11/95

-ارزشیابی زیست محیطی مرکز انباشت موقت و ایستگاه بازیافت (مطالعه موردی شهرداری منطقه 18 ) با متد VIKOR&AHP، سمیرا باقریان علوم و تحقیقات تهران دفاع مرداد 96

-مدیریت بهینه حمل و نقل شهری با استفاده از مدلسازی و آنالیز شبکه (مطالعه موردی: امکان سنجی توسعه خطوط BRT)، نگار شیسیان ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات، دفاع شهریور 96

-ارائه مدل نو در شهرسازی امنیت پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری رتبه بندی جرایم در استان های ایران، احمد دهقان، ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات، دفاع شهریور 96

 

استاد مشاور (کارشناسی ارشد) دفاع شده

 

 - ارزیابی توسعه کالبدی منطقه شهری با بهره گیری از GIS,RS  زهرا کشمیری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز، تاریخ دفاع تیر 87

- ارزیابی اثرات زیست محیطی و جغرافیائی بلند مرتبه سازی در منطقه یک تهران با استفاده از GIS زهرا جلیلیان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری گروه برنامه ریزی شهری واحد شهرری تاریخ دفاع زمستان1384

- اصول و ضوابط طراحی پارک مادر، مطالعه موردی پارک دارآباد، منصوره دانش یار کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ دفاع زمستان 1385

- طرح باز زنده سازی مجموعه تفریحی پارک ارم با تاکید بر معیارهای توسعه پایدار، کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دفاع 1385  

- بررسی توان اکوتوریسم در منطقه چهارمهال و بختیاری با استفاده از GIS کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست واحد علوم و تحقیقات 1384

- نوسازی برنامه توسعه پارک جنگلی چیتگر با دیدگاه توسعه پایدار کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی 1384

- بررسی وضعیت اکولوژیکی پرندگان بومی پارک چیتگر تهران با استفاده از GIS عسل خیل تاش کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع 1387

- " بررسی آلودگی های زیست محیطی منطقه تنگ بیجار (ایلام) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS مجید عطائی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران 1387

- بررسی زیستگاههای لک لک سفید و پراکنش آن در تهران بزرگ با استفاده از GIS شیرین اسکوئی کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع 1387

- تعیین میزان فلزات سنگین در آب و هوا و رسوبات و بافت های گیاهی و جانوری در مناطق لاوان و سیری و خارک و بهرگان با GIS شیرین حسین پور کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست (آب و فاضلاب) دفاع 1387  

- ارزشیابی زیست محیطی مجتمع فولاد گیلان با تطبیق شاخص ها و استانداردهای زیست محیطی و ارائه برنامه جدید پایش زیست محیطی محمد حامد تقی توسلی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع بهار 88

- ارزشیابی زیست محیطی مجتمع فولاد گیلان با تطبیق شاخص ها و استانداردهای زیست محیطی و ارائه برنامه جدید پایش زیست محیطی برای آن، رحمت ا... نیاکان لاهیجی کارشناسی ارشد محیط زیست تاریخ دفاع تابستان 88

- بررسی ظرفیت برد گردشگری در حوزه آبریز سد لتیان فخری حیدریان کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع  88

- بررسی پیامدهای زیست محیطی ویلاسازی در کلاردشت آزاده جمالی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دفاع 88

- باززنده سازی پارک 8 شهریور شهر سمنان شادی شیعه بیگی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دفاع اسفند 1388  

-" بررسی غلظت آلاینده های هوای شهر تهران با استفاده از WEBGIS و پایش ONLINE ایستگاههای سنجش آتنا عربی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست علوم و تحقیقات تهران   دفاع مرداد 1389

- مدیریت توسعه فضاهای سبز در نماهای شهری و ارائه مدل مفهومی در جهت ارتقا محیط زیست (مطالعه موردی بزرگراه شهید صیاد شیرازی مناطق 4 و 7 تهران)، مجید مهنام کارشناسی ارشد محیط زیست دفاع مهر 89

- مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ANP (منطقه مورد مطالعه: منطقه 3 تهران) محمد علی شیرزاده کارشناسی ارشد GIS/RS تاریخ دفاع مهر 89

- بررسی پتانسیل ها و چالش های اکوتوریسم در منطقه 22 شهرداری تهران، محدثه السادات مشتاقیون کارشناسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران، دفاع دیماه 89

- بررسی پتانسیل ها و تنگناهای اکوتوریسم در منطقه 20  شهرتهران، میترا قوزلو کارشناسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران، دفاع دیماه 89

- ارزیابی طراحی محیط پارک های جنگلی براساس مدل سلسله مراتبی AHP (نمونه موردی پارک جنگلی چیتگر، مهرداد زنگنه فر کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دفاع آذر 89

- تاثیر مولفه های طراحی محیط بر نظام تهیه ظرح جامع پارک های جنگلی (نمونه موردی پارک جنگلی سرخه حصار)، سعید انتظاری کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع آذر 89

- مدل سازی شیوع بیماری مالاریا با استفاده از GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، امیر علی ولی پور یکانی کارشناسی ارشد GIS/RS دفاع بهمن 89

- مدیریت بحران در حوادث ناشی از آسیب به شبکه گاز شهری با بهره گیری از GIS طاهره قیطاسی کارشناسی ارشد HSE واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن 89

- مکان یابی اسکان موقت در هنگام بحران با استفاده از GIS و بهره گیری از منطق فازی ( مورد مطالعاتی غرب تهران)، حامد صادقی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS تاریخ دفاع 4/2/90       

- طراحی و توسعه یک سیستم اطلاعات مکانی جهت ارزش گذاری قطعات زمین (نمونه موردی شهر کاشان)، هادی محبوبی کارشناسی ارشد GIS/RS تاریخ دفاع اردیبهشت 90  

- بررسی تغییرات کاربری اراضی ناحیه نقده با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی سیامک تقی زاده قلعه جوقی رشته GIS/RS تاریخ دفاع خرداد 90

- بررسی عوامل موثر بر جلب پرندگان به وسیله غذاخوری در پارک جنگلی سرخه حصار، محمد پورهدایت کارشناسی ارشد محیط زیست تاریخ دفاع 26/5/90

- مکان یابی جهت احداث سدهای زیرزمینی با استفاده از روش SMCE مطالعه موردی حوزه آبخیز کویر میقان، پژمان رکاب طلائی کارشناسی ارشد GIS/RS تاریخ دفاع 20/5/90

- یک سامانه اطلاعات مکانی بافت آگاه برای ایمنی رانندگان، صابر عبدلی کارشناسی ارشد رشته GIS/RS تاریخ دفاع 18/5/90

- بررسی انتشار گاز مونو اکسید کربن در هوای شهری ارومیه و تهیه نقشه پراکنش محیطی و ارائه راهکارهای کنترلی حامد اقدسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست تاریخ دفاع 30/5/90

- بررسی عوامل موثر بر جلب پرندگان به وسیله غذاخوری در پارک جنگلی سرخه حصار، محمد پورهدایت، علوم محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع شهریور 90

- طراحی و پیاده سازی هستی شناسی برای پایگاه داده مکانی ملی، مریم صارمی، سنجش از دور و GIS، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور 90

- پهنه بندی حساسیت محیط زیست سواحل کیش در برابر ریزش های نفتی مطابق با دستورالعمل NOAA، محسن اسماعیلی، علوم محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع تابستان 1390 

- طراحی و اجرای یک GIS زمانمند (مطالعه موردی: حرکات تکتونیکی گسل تبریز براساس مشاهدات شبکه دائم ژئودینامیک)، آزاده آقا محمدی، سنجش از دور و GIS، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع دیماه 90

- مدیریت اکوتوریسم پارک جنگلی سراوان (سراوان گیلان)، زهرا ساسان فر، مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع تابستان 1390 

- تعیین آبراهه های مناسب جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از تکنیک های GIS/RS مطالعه موردی شرق استان تهران، معصومه علائی بخش، کارشناسی ارشد GIS/RS، واحد علوم و تحقیقات تهران 1390

- تهیه نقشه کمی و کیفی قنوات شهر تهران با استفاده از GIS، کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست منابع آب، واحد علوم و تحقیقات تهران دفاع بهار 1391

- ناوبری در محیط های پردیزه با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی همراه، مهرانگیز حسنخانی، کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع زمستان 1390

- ارزیابی کارائی الگوریتم SEBAL در برآورد تبخیر (مطالعه موردی دریاچه مخزن سد کرخه )، عادل محبوبیان، کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع مرداد 1391 

- طراحی نقشه و پایگاه داده راههای هوائی ایران در سیستم اطلاعات جغرافیائی، رضا خندان، کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع شهریور 1391 

 مشارکت شهروندان در ارتقا محیط زیست شهر تهران از طریق سامانه مدیریت شهری (مطالعه موردی سامانه 137 شهر تهران)، فردین تیزخان، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع آذر 1391

-بررسی مدیریت مهار سیلاب رودخانه کن با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS و نرم افزار ArcGIS، نوش آفرین آزادی فر، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع آذر 1391

- بررسی پتانسیل ها و تنگناهای اکوتوریسم در منطقه 20 شهرداری تهران، میترا قوزلو، کارشناسی ارشد علوم محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع 1390

- ارزیابی نرم افزارهای متن باز برای استفاده در پروژه های سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور، رضا خیاط درستکار کارشناسی ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران، دفاع 14/11/1391

- بررسی تغییرات نیترات و نیتریت آهن و منگنز در منابع آب آشامیدنی روستائی شهرستان های علی آباد کتول و رامیان و تهیه مدل کیفی آب در محیط GIS، صفرعلی الیاسی، کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دفاع بهمن 91

- ایجاد سیستم اطلاعات مکانی زمانمند برای مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی تعیین زمان چراغ های راهنمائی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی زمانمند)، ابوالفضل یداللهی، کارشناسی ارشد GIS/RS علوم تحقیقات تهران، دفاع اسفند 91

- ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده کالمند بهادران به منظور توسعه ی توریسم با استفاده از روش AHP ، فاطمه سرفراز کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین علوم و تحقیقات تهران دفاع اسفند 91

- مکان یابی محل اسکان اضطراری و موقت برای هنگام زلزله و ارائه راهکارهای مدیریتی به منظور کاهش خسارات در محیط زیست (مطالعه موردی منطقه 22 تهران)، پیمان مکی آل آقا، ارش محیط زیست تاریخ دفاع 4/4/92

-پهنه بندی آمایشی به منظور توسعه اکوتوریسم شهرستان شازند با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-ANP در محیط GIS، اکرم غیاثی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع مرداد 92

-توسعه پایدار شهر از طریق محورهای اکولوژیک شهری از دره اوین درکه تا شهرک غرب، امیر سلطانی، ارشد مهندسی طراحی محیط علوم و تحقیقات تهران، دفاع 26/6/92

-کمینه سازی پساب کارخانجات چوب و کاغذ و ارائه روش تصفیه مناسب، مریم آنگر سله بنی،  مهندسی منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع مهر 92

- ارزیابی ریسک زیست محیطی طرح توسعه بندر انزلی به روش پاپیونی، محمد کماسی، مهندسی منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع مهر 92

-بررسی و امکان سنجی طراحی رود دره های تهران با رویکرد زیرساخت سبز شهری و GIS، مهتاب وکیلی کرگانرود مهندسی طراحی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع 6/12/92

-تلفیق فن آوری سنجش از دور و GIS جهت بررسی پوشش گیاهی منطقه شمال ایران، علی شریفی، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم تحقیقات تهران، دفاع مهر 92

-ارزیابی نرم افزارهای متن باز برای استفاده در پروژه های سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور، رضا خیاط درستکار کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم تحقیقات تهران، دفاع مهر 92

-طراحی و ایجاد یک سیستم خبره برای کنترل کیفیت نقشه های بزرگ مقیاس شهری (مطالعه موردی نقشه های 1:2000 شهر گرگان)، امید علی حیدری، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع 18/6/93

-بررسی تصفیه پذیری فاضلاب در تصفیه خانه شهرک صنعتی سنگتاب، سارا اسلامی شاهی، مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور 93

-طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی تحت وب برای مسیریابی در مناطق شهری (نمونه موردی شهر بابل)، رمضان پوررمضان کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع زمستان 93

-مکان یابی بهینه مراکز اسکان موقت بعداز زلزله در مناطق شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (مطالعه موردی شهرکرج)، معصومه خوشبخت، کارشناسی ارشد GIS/RS واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع زمستان 93

-تحلیل و بررسی توزیع آلودگی سطحی عناصر اورانیوم و توریوم و جیوه و کادمیم در منطقه خوانسار اصفهان، میترا جاوید فخر، کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع بهمن 94

-بررسی کارائی و واسنجی مدل SEDEM/WATEM با استفاده از فن آوری RS/GIS در حوزه آبخیز درکش استان خراسان شمالی، عاطفه بهزادفر، ارشد GIS/RS علوم و تحقیقات تهران، دفاع 31/3/95

-بررسی تاثیر زمین لغزش به عنوان یکی از موانع طبیعی توسعه روستائی در بخش مرکزی شهرستان خرمآباد، سلمان کرمی، ارشد زمین شناسی زیست محیطی علوم و تحقیقات تهران پائیز 94

-معرفی آلودگی های اورانیوم در منطقه اردکان یزد برگه کوه چاله چوله، فریبا میری ارشد زمین شناسی زیست محیطی علوم و تحقیقات تهران شهریور 95

-تحلیل و بررسی پراکندگی آلودگی سطحی عناصر آرسنیک و سرب و کبالت و روی در منطقه گلپایگان (شمالغرب اصفهان)، مینا علاالدینی ارشد زمین شناسی زیست محیطی علوم و تحقیقات مهر 95

 

-سمینار کارشناسی ارشد

 

بررسی اثرات زیست محیطی کانسار مس طلا دالی (استان مرکزی)، رها صالحی، زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور 1394

بررسی اثرات زیست محیطی طرح ذخیره سازی گاز در ساختار نمکی نصرآباد کاشان، فریبا طالبی، زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور 1394

بررسی آنومالی ژئوشیمیائی و تاثیرات زیست محیطی اورانیوم و توریم در منطقه شهرستان سلماس (استان آذربایجان غربی)، معصومه جعفری، زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور 1394

بررسی و مقایسه اثرات زیست محیطی توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای، حسن مصطفی لو زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور 1394

عوامل ایجاد ریزگردها در استان خوزستان و تاثیرات زیست محیطی آن، فرزاد فرهادی نیاکی، زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهریور 1394

 

سمینار کارشناسی (استاد راهنما)

 

1- تحلیل مکانی فرونشست یزد با استفاده از توابع تحلیلی GIS، اموزشکده فنی نقشه برداری، قاسم مظلومی ثانی، تابستان 1390

2 - نرم افزارهای پیشرفته GIS، اموزشکده فنی سازمان نقشه برداری، آرش قویمی، تابستان 1390 

- استاد راهنما در پایان نامه کارشناسی مهندسی محیط زیست  با عنوان "ارائه روشهای کاربردی کاهش ترافیک منطقه یک تهران " در سال 1384

3- معرفی کاربردهای پیشرفته داده های رقومی در EIA،  مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران واحد شمال1384

4- بررسی استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14000 در کارخانه پادیسان 1383

5-طراحی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14000 در کارخانه زهش،  1384 

6- بررسی و معرفی جنبه های هواشناسی موثر در آلودگی هوای تهران، 1384

7- ارزیابی توان توسعه گردشگری در منطقه 2 شهر تهران با استفاده از داده های زمین مرجع، 1384

8- کاربرد داده های هیدروگرافی در مدیریت محیط زیست1384

9-  مسیریابی بهینه براساس اصول زیست محیطی با استفاده از GIS ، دانشکده نقشه برداری سازمان جغرافیائی1386

10- چندین سمینار کارشناسی مهندسی نقشه برداری آموزشکده فنی سازمان نقشه برداری کشور 1388 از جمله کاربرد GIS در ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست ماکان سجادی زمستان 88 و معرفی کاربرد اطلاعات مکانی در مطالعات حمل و نقل، دانشجو حمید رضا سپهری بهار 88

11- مدیریت حوادث شبکه های گاز شهری با بهره گیری از GIS، مینا علی صوفی و مرضیه شرف بیانی، آموزشکده نقشه برداری، تابستان 90

12- کاربرد GIS در مکان یابی احداث مراکز جدید اورژانس در شهر قم، فهیمه صمدی پیر سلطان، آموزشکده نقشه برداری، تابستان 90

13- استفاده از زبان مدلسازی واقعیت مجازی VRML در GIS ، احمد پهلوان، آموزشکده نقشه برداری، تابستان 90

14- معرفی تکنولوژی 3D در مهندسی اطلاعات مکانی، نجمه آشوری و فاطمه مشتاقی نژاد، آموزشکده نقشه برداری تابستان 90 

15- پایش توسعه شهرها به روش مدل سازی اتوماتای سلولی از طریق WEBGIS، محمد علی میرلوحی، آموزشکده نقشه برداری تابستان 90

16- جایگاه مهندسی نقشه برداری در مهندسی ساختمان، فاطمه ذاکری و ریحانه سعیدی، آموزشکده سازمان نقشه برداری مهر 90

17- سمیه درودیان، بررسی آلودگی صوتی قطارهای شهری با بهره گیری از GIS کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات تهران تیر 88 (سمینار ارشد)

18  - الهام رحمتی، بررسی آلودگی صوتی بزرگراه های شهری با بهره گیری از GIS علوم و تحقیقات تهران تیر 88 (سمینار ارشد)

19- ارتقا ارائه سطح خدمات امداد و نجات از طریق ایجاد و راه اندازی یک سیستم اطلاعات مکانی در منطقه 16 تهران، هاشم شکری داریانی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 91

20-  نقش سیستم اطلاعات جغرافیائی در بهبود حمل و نقل و کاهش معضلات شهری، میلاد علیزاده و محسن رشیدی کارشناسی نقشه برداری آموزشکده نقشه برداری، شهریور 91

23- مدیریت تخلیه اضطراری در محیط های مکان مرجع با استفاده از مدل عامل مبنا، وحید رضاعلی و سید احمد حقانی راد، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 91

24- مکان یابی ایستگاههای CNG در شمال تهران، معصومه ورکیانی زاده و فریبا زارعی، آموزشکده نقشه برداری آبان 91

25-تحلیل مکانی فضائی احداث شعبات جدید بانک به منظور ارتقا عملکرد بانکی، محمد علی صادقی گل، آموزشکده نقشه برداری، بهمن 1391

25- تاثیر آلودگی هوا بر بیماری های ریوی در شهر تهران، وحید احسانی نژاد و امیرحسین مهدوی حاجی، آموزشکده نقشه برداری، خرداد92

26- استفاده از سیستم اطلاعات مکانی در گسترش حمل و نقل در سطح ملی، عبدا... چراغپور و حسین بروشان، مرداد92 آموزشکده نقشه برداری

27- مکان یابی بیمارستان در غرب تهران، محمد امین ارم آبادی و احمد قولجانی، مرداد 92، آموزشکده نقشه برداری

28- استفاده از GIS به منظور مدیریت بهینه بازاریابی و فروش مواد غذایی در شرکت های پخش و توزیع مویرگی، محسن پورعرب مقدم و محمد فرهنگیان، آموزشکده نقشه برداری مرداد 1392

29- طراحی و آنالیز شبکه های فاضلاب در نرم افزار AUTO DESK STORM AND SANITARY ANALYSIS شهرام خالدیان، آموزشکده نقشه برداری مرداد 1392

30- بررسی تاثیرات فرآیندهای غیرمادی برساخت یابی شهرها با تاکید بر نقش داده های مکانی، آرش اسدی مرداد 1392 آموزشکده نقشه برداری

31- تعیین توزیع مکانی آلودگی منواکسید کربن و ذرات معلق در شهر تهران با استفاده از GIS، فریبرز قربانی و حسن نیکزاد، شهریور 92 آموزشکده نقشه برداری

32- مکان یابی بهترین نقطه برای تاسیس اورژانس با استفاده از GIS، سید صابر کاظمی و مصطفی عزیزخانی آموزشکده نقشه برداری شهریور 92

33-پتانسیل یابی معدنی با بهره گیری از سنجش از دور و GIS، الهام طالبی و سیده سحرناز گلچهره رحیمی، آموزشکده نقشه برداری شهریور 92

34- کاربرد GIS در طراحی شهری، محمد جواد ملامحمدی و حمید انصاری، آموزشکده نقشه برداری شهریور 92

35- کاربرد GIS در صنعت آب و فاضلاب، مونا حسینی مرضیه قارلقی، آموزشکده نقشه برداری، دفاع شهریور 92

36- نقش GPS در بخش کشاورزی دقیق، ایمان امینی آموزشکده نقشه برداری دفاع شهریور 92

37-کاربرد GIS در طراحی توسعه شهری با استفاده از طرح تفضیلی جدید تهران (مطالعه موردی منطقه 8 تهران) ، نیلوفر حقیقت گو و زهرا پاشائی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 92

38-تحلیل مکانی آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل شهری بر مناطق مسکونی با استفاده از GIS، مطالعه موردی تهران بخشی از اتوبان همت، میلاد داوودخانی، آموزشکده نقشه برداری، مهر 1392

39-سمینار اتوماسیون مکان مبنای مشاورین املاک، علیرضا شیخ جبلی، آموزشکده نقشه برداری، اسفند 92

40-کاربرد GIS در مدیریت ترافیک، ناصر نوبهار دیلمی و پرویز رضائی، آموزشکده نقشه برداری، اسفند 92

41-ملاحظات طراحی شهرها از دیدگاه پدافند غیرعامل، فاطمه شاهی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1393

42-مدلسازی توسعه مناطق فشرده شهری با استفاده از سیستم های مکانی GIS/RS مطالعه موردی منطقه 6 شهر تهران، شیما عیوض پور آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1393

43-کاربرد GIS در مدیریت بحران های شهری (سیل و زلزله و...)، فرشته طریقت و زهره هاشمی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1393

44- تحلیل فضائی و مکانی تناسب کاربری اراضی توسعه یافته در منطقه 22 تهران، سیده زهرا موسوی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1393

45-معرفی کاربردهای پیشرفته GIS و نحوه ارائه آن در نرم افزار ARCGIS، لیلا رحمن زاده، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1393

46-کاربرد webGIS در مدیریت شهری، پرویزآجرلو و ریموند فروزانفر، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1393

47-مدیریت ترافیک کلان شهرها به صورت آنلاین و تحت وب با استفاده از GIS، سحر پارسا، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1393

48-مدیریت آلودگی هوای کلان شهرها به صورت آنلاین و تحت وب با استفاده از GIS، مریم پناهی و الهام شجاع پیله رود،   آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1393

49-تحلیل مکانی مراکز درمانی در شهر تهران، مطالعه موردی غرب شهر تهران سید میلاد وکیل زواره آموزشکده نقشه برداری بهمن 1393

50-کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیائی در مکان یابی مناطق جرم خیز، پروین موسوی و پریسا رجبی، آموزشکده نقشه برداری،  اردیبهشت 94

51-تحلیل فضائی مکانی به منظور مکانیابی مدارس در شهر ارومیه، صابر حسنلو، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

52-کاربرد GIS در صنعت برق، رحیم رضورانی فائزی فر، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

53-نقش توسعه در بستر اطلاعات مکانی، شهیندخت داورپناه، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

54-مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در فضاهای باز شهری، لیلا میعادفر، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

55- کاربرد داده های سنجش از دور در برنامه های توسعه پایدار، سجاد قاسمی و محسن ارشادیان، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

56- بررسی نقش و جایگاه اطلاعات مکانی در برنامه های پنجم و ششم توسعه و ارائه پیشنهادات، شهیندخت داورپناه،  آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

57- مدیریت بهینه ترافیک در کلان شهرها با استفاده از GIS، فرزانه ملک لو، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

58-خرید و فروش املاک و مستغلات در محیط GIS، حمیده آقاجانپور نشلی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

59-تحلیل مکانی و مدلسازی به منظور تعیین تناسب اراضی جهت توسعه مراکز صنعتی (مطالعه موردی منطقه 22 تهران)، افسانه رسولیان، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

60-کاربردهای پیشرفته سیستم اطلاعات جغرافیائی در خدمات مکان مبنا، فاطمه سلیمانی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

61-مکان یابی مکان های تفرجی با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه 7 کلان شهر تهران)، الهام حشمتی راد و سیده سمیه سجادی، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

62- نوآوری های حاصل از GIS در ارائه مدل های پیش بینی و مدیریت بحران، زهرا اصغری فرشاد اسدزاده، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

63-آنالیزهای مکانی سه بعدی آلودگی صوتی حاصل از خودروها در اتوبان های شهری، پریچهر غلام ژیان، آموزشکده نقشه برداری، شهریور 1394

64-مدیریت بهینه ترافیک در کلان شهرها با استفاده از GIS، منطقه مورد مطالعه شهر تهران، مسلم محمودی عنایت، آموزشکده نقشه برداری، دیماه 1394

65-مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از GIS، (مطالعه موردی شهر بروجرد)، محمد محمدی والا، خرداد 95، آموزشکده نقشه برداری

66-کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در مکانیابی و توزیع فضائی و تحلیل شبکه مراکز بهداشتی و درمانی، (مطالعه موردی شهر سقز)، فرشاد یوسفی و هومن رحیمی، آموزشکده نقشه برداری، تیر 95

67-مکانیابی تعیین محل ایستگاه های اتوبوس درون شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهرک گلشهر شاهد شهرستان ارومیه)، امید زنگنه، آموزشکده نقشه برداری تیر 95

68-کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در مکانیابی و محل اسکان موقت بعد از زلزله (مطالعه موردی شهر سقز)، رئوف تکاب آموزشکده نقشه برداری تیر 95

69-کاربرد سیستم اطلاعات مکانی GIS در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (سوانح طبیعی)، علیرضا عرب خراسانی، آموزشکده نقشه برداری مرداد 95

70-استخراج الگوهای عبور و مرور شهری با استفاده از داده های مکانی زمانی، محمد عنانی، آموزشکده نقشه برداری مرداد 95

71-مکانیابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از تکنولوژی GIS/RS (مطالعه موردی شهرستان ساری)، مصطفی صادقی طوسی، شهریور 95

72-بررسی و ارائه استانداردهای OGC در web در خصوص سامانه های اطلاعات مکانی، مهدی مظاهری خورزنی، آموزشکده نقشه بردرای، شهریور 95

73- تحلیل مکانی جرم و جنایت با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی، فرشته قلیچ خان، شهریور 95 آموزشکده نقشه برداری

74-بررسی روش های بهینه سازی چند هدفه در تخصیص کاربری اراضی، یاسین قاسمی مهر 95 آموزشکده نقشه برداری

75-کاربرد GIS در مدیریت بحران های شهری (مطالعه موردی منطقه 2 شهر تهران و فرونشست جنوب تهران)، قاسم میرخان و غلامحسین سمیعی، مرداد 96 آموزشکده نقشه برداری

76-معرفی کاربردهای پیشرفته GIS در مدیریت بحران و مدلسازی مکانی توسعه پایدار، سمیرا احمدی، آموزشکده نقشه برداری شهریور 96

77-مکان یابی محل دفن زباله با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی، بیتا پیربادامی، آموزشکده نقشه برداری شهریور 96

78- داده کاوی و تحلیل بیماری سرطان معده در محیط GIS مطالعه موردی استان کردستان، محسن شیخی، آموزشکده نقشه برداری شهریور 96

79-بررسی خطوط اپی پلار در فتوگرامتری، بهاره ربیعی، آموزشکده نقشه برداری شهریور 96

80-پایش مزارع زیرکشت برنج با استفاده از داده های راداری، پرئانه باقرنیا، آموزشکده نقشه برداری شهریور 96

 

 

 

داوری پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری

 

1-سید رضا خاتمی، کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، مدیریت زیست محیطی طراحی شهری با استفاده از روش SWOT(مطالعه موردی پارک لاله تهران)، دفاع شهریور 89  

2-مجید نوربخش، کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، طراحی تپه شیان بخش غربی (حاشیه بزرگراه امام علی (ع))، دفاع شهریور 89  

3-محمد رضا قانعی، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه یک مدل عامل مبنا به منظور تخصیص کاربری های شهری، دفاع شهریور 89

4-طهورا دهشور، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، پهنه بندی مکان های مناسب توسعه شهری مبتنی بر معیارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد)، دفاع شهریور 89

5-عدنان رستمی، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ارزیابی مدل های تصمیم گیری چندمعیاری برای حل مسائل مکانی راه (مطالعه موردی راه سنندج مریوان)، دفاع شهریور 89

6-نازنین عبدالقادر بوکانی، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه اتوماتای سلولی با استفاده از تئوری فازی در مدلسازی پروسه های پیچیده مکانی، دفاع شهریور 89

7-سمیه دهقان، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تلفیق آنی سیستم GIS,GPS به منظور به هنگام سازی هوشمند داده های مکانی با تاکید بر حفظ روابط منطقی و توپولوژیکی میان عوارض، دفاع تابستان 87

8-مهدی قطبی نژاد، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بهبود مدیریت انتقال مجروحین پس از حادثه به کمک تلفیق سیستم های اطلاعات مکانی و روش های برچسب گذاری، دفاع تابستان 88

9-مهرنوش بختیاری فر، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه یک سیستم حامی تصمیم گیری مکانی برای آمایش منطقه ای، تابستان 87

10-نازیلا محمدی،  کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مدلسازی هوشمند مکان یابی در محیط پویا و برای اشیای متحرک، دفاع شهریور 88

11-محمد رضا جلوخانی نیارکی، کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، طراحی و پیاده سازی مدل داده بهینه حمل و نقل جاده ای جهت مدیریت اطلاعات نگهداری راههای کشور، دفاع بهمن 87

12-رضا معلم، کارشناسی ارشد مهندسی طراحی واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیریت بهینه پارک جنگلی با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی پارک جنگلی خرگوش دره منطقه 22 تهران، دفاع مهر 89

13-مهران احمدی، کارشناسی ارشد مهندسی طراحی واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهر تهران از نظر سازگاری گونه های گیاهی (مطالعه موردی پارک جنگلی افرا بوستان شهید کاظمی)، تاریخ دفاع مهر 89

14-سید محمد رضا حسینی، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست علوم و تحقیقات تهران، بررسی اثرات استرس شغلی مدیران در توسعه پایدار محیط زیست (مطالعه موردی شهرداری شهر تهران بزرگ)، دفاع آذر 89

15-داود ملکی، کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری سیستم های اطلاعات مکانی GIS دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مدل سازی توسعه شهری با استفاده از روش آتوماتای سلولی، دفاع آذر 89

16-احسان عبدالمجیدی، کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری سامانه های اطلاعات مکلنی GIS دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مدل سازی زیر ساخت داده مکانی با استفاده از سیستم داینامیک، دفاع آذر 1389

17-سعیده عزیزی کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات با عنوان بررسی نقش زنان در مدیریت محیط زیست و تدوین برنامه های آموزشی جهت ارتقا بهینه آنان (مطالعه موردی شهرستان کرج)، دفاع آذر 89

 18-بابک نعیمی دکتری مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران با عنوان توسعه سامانه پشتیبان تصمیم گیری زیست محیطی EDSS برای برنامه ریزی استفاده از سرزمین مبتنی بر روش های نوین ارزیابی چند معیاره/ چند منظوره، مطالعه موردی استان گلستان، تاریخ دفاع 7/11/89

19-گیتی خوش آموز کارشناسی ارشد سامانه های اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه یک مدل مکانی تصمیم گیری چند هدفه با تاکید بر آمایش سرزمین، دفاع 13/2/90

20-زهرا بهاری سجهرود، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه یک سیستم تصمیم گیری مبتنی بر Web-GIS جهت برنامه ریزی گردشگری، دفاع 24/3/90

21-فرزاد آقا کریم علمدارا:، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بازخوانی اطلاعات معنائی از داده های مکانی با استفاده از سنجش همانندی معنایی براساس روابط مکانی، دفاع 18/4/90

22-مهناز منافی، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در دوره ابتدائی شهر کرج و نقش آن در توسعه پایدار از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدائی شهر کرج، دفاع 12/5/90

23-شیرین عباسی، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، بررسی جایگاه و نقش آموزش مصرف بهینه انرژی در مدارس دوره ابتدائی شهر تهران، دفاع 12/5/90

24-حسین حسینی، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسعه روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) در مکان یابی، تاریخ دفاع 8/6/90

 25-طیبه اسکندری، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، ارزیابی توان گردشگری منطقه علیصدر همدان، ارشد علوم محیط زیست، علوم و تحقیقات تهران دفاع شهریور 90

26-امین شریفی، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، نقش و بررسی مدیریت دانش در توسعه پایدار محیط زیست (بررسی موردی سازمان حفاظت محیط زیست)، تاریخ دفاع 12/9/90

27-مهشید محمدی، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیریت و برنامه ریزی کاربری اراضی اطراف فرودگاه مهرآباد تهران، تاریخ دفاع 24/9/90

28- علیرض حیدری نیک، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، طراحی و ایجاد سیستم توصیه گر مبتنی بر GIS برای گردشگری، دفاع 26/11/90

29- مهدی تیموری، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طراحی و پیاده سازی یک مدل بافت آگاه برای تصمیم گیری چند معیاره، دفاع 7/12/90

30- جمشید مالکی، کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی GIS دانشگاه تهران، ترکیب و اجرای سرویس های مکانی پایه OGC، تاریخ دفاع 9/12/90

31- مرتضی سپهر، تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی شهرستان تنکابن با استفاده از روش NOAA ، واحد علوم و تحقیقات تهران، کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا بوم شناسی دریا، تاریخ دفاع 30/2/91

32- خانم تابان، ترسیم نقشه آلودگی رودخانه ارس، واحد علوم و تحقیقات تهران، کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، تنوع زیستی، تاریخ دفاع 28/2/91 

33- صابر معصومی، کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، برنامه ریزی مدیریتی تالاب بین المللی قوری گل براساس رویکرد اکوسیستمی، تاریخ دفاع 5/4/91

34- نگین شفیعی، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیریت ریسک زیست محیطی شهرک صنعتی شهید سلیمی با استفاده از نرم افزار pertmaster تاریخ دفاع 6/4/91

35- هومن بهمن پور، دکتری مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، تدوین معیارها و الگوی مکان یابی و مدیریت زیست محیطی پارک های طبیعت در ایران (مطالعه موردی شهرستان شاهرود) دفاع شهریور 91

36- روح ا... رضائی، کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، ارائه برنامه بهینه مدیریت مواد زائی جامد در شهرستان بوئین زهرا، تاریخ دفاع 27/6/91

37- فاطمه پور قاسم، طراحی بانک اطلاعات محیط زیست جهت تسهیل فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی، کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع 29/6/91

38- هومن بهمن پور، تدوین معیارها و الگوی مکان یابی و مدیریت زیست محیطی پارک های طبیعت در ایران (مطالعه موردی، شهرستان شاهرود)، دکتری مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات تهران، دفاع 1/8/1391

39- مهسا سادات میرزا علی شیخ رضائی، کاربرد فنون تصمیم گیری چندمعیاره در مکان یابی نیروگاههای بادی، مطالعه موردی دشت تاکستان، ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین واحد علوم و تحقیقات، دفاع 26/11/1391

40-ژئوشیمی زیست محیطی گرد و غبار شهر تهران (مطالعه موردی میدان های اصلی)، پری مقدسی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع 21/11/92

41-ژئوشیمیائی زیست محیطی گرد و غبار خیابان های اصلی تهران، شقایق گرشاسبی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع 21/11/92

42-مدلسازی انتشار آلاینده های هوا و پیش بینی میزان غلظت و تعیین فاکتورهای انتشار در پالایشگاه 4 گازی پارس جنوبی، رساله دکتری خانم فرزانه جعفری گل رشته مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دفاع بهمن 93

43-تدوین مدل برای ارزیابی اثرات اکولوژیک جاده ها در مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده ارسباران)، پریسا اولاد غفاری دکترای آمایش سرزمین واحد علوم و تحقیقات تهران، تاریخ دفاع شهریور 94

44- توسعه معیارهای زیست محیطی برای مکانیابی شهرهای جدید (مطالعه موردی استان گیلان)، میثم جعفری دکترای علوم محیط زیست علوم و تحقیقات تهران، شهریور 95

 

 

- جزوه های درسی

 

- جزوه درسی تالیف نقشه، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، 1388

- جزوه درسی نرم افزارهای پیشرفته، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، 1388

- جزوه درسی اصول و مبانی نقشه برداری، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، 1388

- جزوه درسی HSE & GIS آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، 1388

- جزوه درسی اصول و مبانی GIS، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، 1388

- جزوه درسی نقشه های توپوگرافی، آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور، 1389

 

 

- دوره‌های تخصصی گذرانده شده

 

- " دورة ممیزی مدیریت ISO14001  مدیریت محیط‌زیست درموسسه SGS "، 1379

- " دورة GIS در دفترسازمان ملل، باکو، 2000، تحت برنامه  CEP- UNDP,UNEP "   

- دورة Environmental Studies Using Satellite & Balloon and Ground Based Data در سازمان فضائی و علوم جو SUPARCO 2004

- دوره‌های متعدد مدیریت در مرکز آموزش مدیریت دولتی (3 دوره)، 1376-80

- دوره شهروند الکترونیکی در مجتمع فنی تهران دیماه 1385 

- دوره بین المللی بازرایابی و تجارت الکترونیکی ، برگزارکننده چندین موسسه و دانشگاه بین المللی ایران و اروپا شهریور

1385

- همایش و دوره بین المللی WTO و چالش های جهانی شدن، آذر 1385

- دوره و کارگاه آموزشی کاربرد تکنولوژی ماهواره در ارتباطات و سنجش از دور 9 تا 15 اکتبر 2004 تهران

- دوره بین المللی سازمان های پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی 21و22 خرداد 1386 تهران

- دوره های نظام مهندسی ساختمان و  تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها، اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران - UN-Habitat City Prosperity Index (CPI), Expert Group Meeting, 2013, Tehran

 

 - برپائی نمایشگاههای تخصصی

 

 -  دبیر نمایشگاه ملی ژئوماتیک در سال های  79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86  و 87

- دبیر نمایشگاه یکسان سازی نام های جغرافیائی 1380

- دبیر نمایشگاه GIS  در سال های 85 و 86 و 87

-دبیر همایش ملی ژئوماتیک 93

- مسئولیت ها ی اجرائی

 

- سابقه 15 سال فعالیت در صدا و سیما به عنوان  اجرای برنامه های تلویزیونی شبکه اول سیما( 1365-1380)

- مسئول دفتر فنی شهرداری منطقه 7 تهران

- مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و حوزه ریاست سازمان نقشه برداری کشور  تا 1386  

- مدیرمسئول انتشارات سازمان نقشه برداری کشور از سال 1381تا 1387

- مدیر بازاریابی سازمان نقشه برداری کشور از سال 1380  تا 1386

- مدیر مسئول نشریه "ارتباط" نشریه داخلی سازمان نقشه برداری و عضو هیات تحریریه نشریه علمی و فنی نقشه برداری کشور

-  تهیه کنندگی چندین برنامه علمی مستند از صنایع کشور به سفارش کارخانجات متعدد بانک صنعت و معدن در نقاط مختلف کشور و برنامه های مستند و علمی به سفارش شهرداری تهران و صنایع بخش خصوصی

-عضو کمیسیون خریدهای داخلی و خارجی سازمان نقشه برداری کشور ازسال 1385

- عضو کمیسیون تحول اداری سازمان نقشه برداری کشور از سال 1380 تا 1387  

- دبیر کارگروه Tele-Working در سازمان نقشه برداری کشور 1386

- رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی آموزشکده فنی نقشه برداری کشور 1387

- نماینده اعضای هیات علمی آموزشکده نقشه برداری کشور در کمیته انظباطی 1387

- عضو هیات ممیزه اعضا هیات علمی و کمیته ترفیع در آموزشکده نقشه برداری 1387

- مدیر آموزش به نمایندگی از طرف آموزشکده نقشه برداری جهت آموزش های حــرفه ای کوتاه مدت مهندسان نظام مهندسی ساختمان از 1388

 

-عضویت در کمیته های علمی

 

-عضو کمیته داوران اولین جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران مهر 1388

-عضو هیات ممیزه مجله علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست از 1386 به بعد

-عضو کمیته های علمی و داوری و هیات رئیسه و دبیری و عضویت در ستادهای برگزاری همایش های ملی ژئوماتیک و GIS در سازمان نقشه برداری کشوراز سال 1380 تا 1396

-عضو کمیته علمی همایش های سالانه ملی و منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران و جشنواره سالانه توسعه سبز تا 1396

-عضو کمیته علمی همایش بین المللی جاده ابریشم و GIS، دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد 96

 

طراحی سوالات آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

 

-طراحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته GIS/RS دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389 تا1393 و به بعد

طراح سوالات آزمون سراسری کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی نقشه برداری سازمان سنجش و آموزش کشور

-طراحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی برای سال 1395