چهارشنبه 27 تیر 1397

کد رشتة شغلی کد پست کد آموزش عنوان آموزش هدف یا اهداف آموزش ساعت آموزش
نظری عملی
6-7090301 101 اصول پردازش تصویر و سنجش از دور (نظری و عملی) یادگیری اصول پردازش تصویر و دورکاوی به منظور درک بهتر فتوگرامتری رقومی و استفاده از تصاویر ماهواره‌ای 40 40